Teisės aktai (828)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1201, 2013-12-05 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. V-1460 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-08-V priemonės „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. V-1460 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-08-V priemonės „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-1002, 2013-12-03
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 1V-71 "Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-03-V "Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Aprašymas
Šiuo įsakymu pakeičiamas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 1V-71 „Dėl 2007–2013 m.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-1001, 2013-12-03
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 1V-235 "Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-06-V "Viešojo ir privataus sektorių partnerystė" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" papildymo
Aprašymas
Šiuo įsakymu papildomas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-06-V „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1V-235.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1032, 2013-10-31 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-06-V priemonės „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2013 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-269 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-06-V priemonės „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1021, 2013-10-28 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. ISAK-1965 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. ISAK-1965 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. T-131, 2013-10-23 Pakeitimas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. T-271 "Dėl Projektų, vykdomų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto "Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.2-IVPK-02-K "Informacinių technologijų sauga", finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Projektų, vykdomų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.2-IVPK-02-K „Informacinių technologijų sauga“, finansavimo sąlygų aprašas.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-990, 2013-10-22 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-3077 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonės „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. ISAK-3077 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonės „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-989, 2013-10-22 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ISAK-1343 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. ISAK-1343 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, išdėstant projektų finansavimo sąlygų aprašą nauja redakcija.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-945, 2013-10-11 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. V-1632 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-07-V priemonės „Specialiųjų poreikių turintiems studentams studijų prieinamumo užtikrinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. V-1632 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-07-V priemonės „Specialiųjų poreikių turintiems studentams studijų prieinamumo užtikrinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-957, 2013-10-11 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. V-840 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės VP1-2.3-ŠMM-04-V „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. V-840 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės VP1-2.3-ŠMM-04-V „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“.