Teisės aktai (828)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. T-125, 2013-10-08 Pakeitimas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. T-93 "Dėl projektų, vykdomų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto "Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-02-V "Elektroninė demokratija" finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Projektų, vykdomų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-02-V „Elektroninė demokratija“, finansavimo sąlygų aprašas.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-908, 2013-10-07 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-535 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V-535 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-513, 2013-10-01 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. 3-323 „Dėl VP2-5.1-SM-02-V priemonės „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. 3-323 „Dėl VP2-5.1-SM-02-V priemonės „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-784, 2013-09-19 Aktuali redakcija
DEL VP2-4.2-UM-02-K PRIEMONES „ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS IR PLETRA“ PROJEKTU FINANSAVIMO SALYGU APRAŠO PATVIRTINIMO
Aprašymas
Projektų finansavimo sąlygų aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-861, 2013-09-16 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-2163 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.2-ŠMM-02-V priemonės „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. V-2163 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.2-ŠMM-02-V priemonės „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-845, 2013-09-10 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. ISAK-927 „Dėl 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonės „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. ISAK-927 „Dėl 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonės „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-819, 2013-09-03 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-920 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės VP1-2.1-ŠMM-01-V „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-920 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės VP1-2.1-ŠMM-01-V „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-806, 2013-09-03 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. ISAK-689 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-08-V priemonės „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. ISAK-689 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-08-V priemonės „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-818, 2013-09-03 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. ISAK-468 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-06-V priemonės „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. ISAK-468 „Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-06-V priemonės „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-482, 2013-08-23
Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-12-V visuotinės dotacijos priemonės „Subsidijos verslumui skatinti“ aprašo patvirtinimo
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-12-V visuotinės dotacijos priemonės „Subsidijos verslumui skatinti“ aprašas