Teisės aktai (828)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-98, 2008-04-01
Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" VP1-1.3-SADM-02 priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas finansavimo sąlygų aprašas nustato priemonės VP1-1.3-SADM-02 ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką" tikslus, remiamas veikas, tikslines grupes, kvietimų planą ir skirtas lėšas, reikalavimus projektams, pareiškėjams ir partneriams, tinkamoms finansuoti išlaidoms ir finansavimo dydžiui, apibrėžia paraiškų teikimo ir pareiškėjų informavimo bei konsultavimo tvarką.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-96, 2008-03-31
Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto "Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" VP1-1.1-SADM-01 priemonės "Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas finansavimo sąlygų aprašas nustato priemonės VP1-1.1-SADM-01 ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse " tikslus, remiamas veikas, tikslines grupes, kvietimų planą ir skirtas lėšas, reikalavimus projektams, pareiškėjams ir partneriams, tinkamoms finansuoti išlaidoms ir finansavimo dydžiui, apibrėžia paraiškų teikimo ir pareiškėjų informavimo bei konsultavimo tvarką.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-95, 2008-03-31
Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-01 priemonės ,,Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ veiklų grupės „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas finansavimo sąlygų aprašas nustato priemonės VP1-1.2 SADM-01 priemonės ,,Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ veiklų grupės „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės“ tikslus, remiamas veikas, tikslines grupes, ir skirtas lėšas, reikalavimus projektams, apibrėžia paraiškų teikimo ir pareiškėjų informavimo bei konsultavimo tvarką.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-94, 2008-03-31
Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-05 priemonės „Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas finansavimo sąlygų aprašas nustato VP1-1.1-SADM-05 priemonės „Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas“ tikslus, remiamas veikas, tikslines grupes, ir skirtas lėšas, reikalavimus projektams, apibrėžia paraiškų teikimo ir pareiškėjų informavimo bei konsultavimo tvarką.
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-118, 2008-03-26
Dėl kvietimo teikti paraiškas dokumentų patvirtinimo
Aprašymas
Įsakymu patvirtintos priemonės „Intelektas LT+“ paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies forma, priemonės „Lyderis LT“ paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies forma, priemonės „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies forma, kvietimo teikti paraiškas skelbimo pavyzdinė forma, verslo plano finansavimui gauti pagal Lietuvos 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos LR ūkio ministerijos administruojamas priemones turinio reikalavimų aprašą.
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-106, 2008-03-17
Dėl priemonės "Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas" projekto finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas priemonės „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, kuris nustato priemonės tikslus, remiamas veikas, reikalavimus projektams ir pareiškėjams, tinkamoms finansuoti išlaidoms ir finansavimo dydžiui, apibrėžia paraiškų priėmimo, vertinimo ir atrankos tvarką, pagrindines projektų įgyvendinimo nuostatas.
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-105, 2008-03-17
Dėl priemonės "Lyderis LT" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas priemonės „Lyderis LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, kuris nustato priemonės tikslus, remiamas veikas, reikalavimus projektams ir pareiškėjams, tinkamoms finansuoti išlaidoms ir finansavimo dydžiui, apibrėžia paraiškų priėmimo, vertinimo ir atrankos tvarką, pagrindines projektų įgyvendinimo nuostatas.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-240, 2007-07-05
Dėl transporto sektoriaus projektų, kurių išlaidos gali būti bendrai finansuojamos specialiosios Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės paramos biudžeto programos lėšomis, vertinimo, tvirtinimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas transporto sektoriaus projektų, kurių išlaidos gali būti bendrai finansuojamos specialiosios ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos biudžeto programos lėšomis, vertinimo, tvirtinimo ir finansavimo tvarkos aprašas.