Priemonių sąraše pateikiamos Jūsų pasirinkus paieškos parametrus atitinkančios veiksmų programų priemonės, sugrupuotos pagal veiksmų programas ir prioritetus. Jomis siūlytume detaliau pasidomėti.

  • Konkursinės 45
  • Valstybinio 139
    planavimo
  • Regioninio 20
    planavimo
  • Visos priemonės 204
1. Programa. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa.
1.1 Prioritetas. Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis.
VP1-1.1-SADM-02-K Socialinio dialogo skatinimas
VP1-1.1-SADM-08-K Verslumo skatinimas
VP1-1.1-SADM-12-V Subsidijos verslumui skatinti
VP1-1.2-SADM-04-V Parama pirmajam darbui
1.2 Prioritetas. Mokymasis visą gyvenimą.
1.3 Prioritetas. Tyrėjų gebėjimų stiprinimas.
1.4 Prioritetas. Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas.
VP1-4.2-VRM-01-V Veiklos valdymo tobulinimas
VP1-4.2-VRM-04-R Teritorijų planavimas
1.5 Prioritetas. Techninė parama žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui.
2. Programa. Ekonomikos augimo veiksmų programa.
2.1 Prioritetas. Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra.
VP2-1.3-ŪM-01-K Idėja LT
VP2-1.3-ŪM-02-K Intelektas LT
VP2-1.3-ŪM-03-K Intelektas LT +
VP2-1.3-ŪM-04-V PRO LT
VP2-1.3-ŪM-05-K InoČekiai LT
VP2-1.4-ŪM-01-K Inoklaster LT
VP2-1.4-ŪM-02-K Inoklaster LT+
VP2-1.4-ŪM-03-K Inogeb LT-1
VP2-1.4-ŪM-04-V Inogeb LT-2
VP2-1.4-ŪM-05-V Inogeb LT-3
2.2 Prioritetas. Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas.
VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT
VP2-2.1-ŪM-02-K E-verslas LT
VP2-2.1-ŪM-03-K Procesas LT
VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės
VP2-2.1-ŪM-05-V INVEST LT+
VP2-2.1-ŪM-06-K Invest LT-2
VP2-2.2-ŪM-01-K ASISTENTAS-1
VP2-2.2-ŪM-02-K Asistentas-4
VP2-2.2-ŪM-02-V ASISTENTAS-2
VP2-2.2-ŪM-03-V ASISTENTAS-3
VP2-2.3-ŪM-01-K Kontroliuojantieji fondai
VP2-2.3-ŪM-03-V Garantijų fondas
VP2-2.4-ŪM-01-V INVEST LT
2.3 Prioritetas. Informacinė visuomenė visiems.
VP2-3.1-IVPK-02-V Elektroninė demokratija
VP2-3.1-IVPK-06-V Sąveikumas
VP2-3.1-IVPK-13-V Mokslo duomenų archyvas
2.4 Prioritetas. Esminė ekonominė infrastruktūra.
2.5 Prioritetas. Transeuropinių transporto tinklų plėtra.
2.6 Prioritetas. Techninė parama ekonomikos augimo veiksmų programai įgyvendinti.
3. Programa. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa.
3.1 Prioritetas. Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai.
VP3-1.4-AM-05-V Pajūrio tvarkymas
3.2 Prioritetas. Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra.
3.3 Prioritetas. Aplinka ir darnus vystymasis.
3.4 Prioritetas. Techninė parama sanglaudos skatinimo veiksmų programai įgyvendinti.
4. Programa. Techninės paramos veiksmų programa.
4.1 Prioritetas. Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui.