Įmonių socialinė atsakomybė VP1-1.1-SADM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-03-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
1 578 429 €
Prašomas finansavimas:
1 578 429,1 €
Skirtas finansavimas:
1 578 429,1 €

Įmonių socialinė atsakomybė

2010 m. liepos 21 d. LRV nutarimo Nr. 1120 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Įmonių socialinė atsakomybė“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – propaguoti socialinį sąmoningumą versle, gerinti įmonių gebėjimus versle diegti įmonių socialinės atsakomybės principus, siekiant konkurencingumo, saugios ir ekologiškai švarios aplinkos, stiprios socialinės sanglaudos, skaidrios ir etiškos verslo praktikos.

Remiamos veiklos:

verslo ir nevyriausybinių organizacijų bendrų įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas: mokymas, konsultavimas, personalo mainai, bendros akcijos ir renginiai įmonių socialinės atsakomybės gerajai patirčiai skleisti;

atsakingą vartojimą skatinančių kampanijų, akcijų (radijo, televizijos laidų, kitų interaktyvių akcijų) rengimas;

mokymo renginių, pristatančių atsakingo investavimo koncepciją ir užsienio šios srities patirtį, organizavimas;

įmonių socialinės atsakomybės diegimo pavieniuose sektoriuose ir skirtingo dydžio įmonėse praktinių gairių ir metodinės medžiagos, kuri padėtų įmonėms diegti atsakingos gamybos, atsakingo investavimo principus, užtikrintų lyčių lygių galimybių veiksmingą įgyvendinimą privačiame sektoriuje, rengimas ir taikymas;

praktinių seminarų, kuriuose būtų aptariamos įmonių socialinės atsakomybės plėtros galimybės, įmonių socialinės atsakomybės principų diegimas versle didžiuosiuose miestuose ir regionuose, organizavimas su socialinių partnerių atstovais;

konsultantų ir patarėjų mokymo praktiniais įmonių socialinės atsakomybės klausimais organizavimas;

mokymo, įsivertinimo ir praktinių seminarų įmonių socialinės atsakomybės orientacinio standarto, socialinės atskaitomybės, aplinkosaugos ir socialinės vadybos sistemų diegimo klausimais organizavimas įmonėse;

įmonių socialinės atsakomybės diegimo įmonėse ekonominės naudos ir ilgalaikio poveikio tyrimų atlikimas;

kitos veiklos, numatytos Nacionalinės įmonių socialinės atsakomybės plėtros 2009–2013 metų programos įgyvendinimo 2009–2011 metų priemonių plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 53 (Žin., 2010, Nr. 8-368) (toliau šiame skirsnyje vadinama – Planas).

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Plane numatyti atsakingi priemonių vykdytojai.


(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

„Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

įmonės, prisijungusios prie Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo iniciatyvos

skaičius

70

papildomas rodiklis, kurio reikia Plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

parengta įmonių veiklos vertinimo indikatorių sistema

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

įmonės, pradėjusios taikyti socialinės atskaitomybės ir (ar) aplinkos vadybos sistemas ir standartus

skaičius

30

papildomas rodiklis, kurio reikia Plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

įgyvendintos įmonių socialinės atsakomybės diegimo skatinimo iniciatyvos

skaičius

20

papildomas rodiklis, kurio reikia Plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

įmonės, parengusios ir viešai paskelbusios socialines ataskaitas

skaičius

70

papildomas rodiklis, kurio reikia Plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

1100

veiksmų programos rodiklis

parengti metodiniai leidiniai

skaičius

12

papildomas rodiklis, kurio reikia Plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

parengtas įmonių socialinės atsakomybės mokymo modulis

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

atlikti tyrimai

skaičius

3

papildomas rodiklis, kurio reikia Plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

renginiai

skaičius

11

papildomas rodiklis, kurio reikia Plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti“.

(į viršų) 

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

5450000

0

0

0

0

5450000

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Informacija atnaujinta 2010-08-12

Susiję kvietimai