Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas VP1-1.1-SADM-04-K

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-04-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
13 933 979 €
Prašomas finansavimas:
55 774 647,79 €
Skirtas finansavimas:
14 006 993,46 €

Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas

2013 m. balandžio 17 d. LRV nutarimo Nr. 323 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas  

Priemonės aprašymas

Priemonė „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sudaryti palankias sąlygas darbingo amžiaus ekonomiškai aktyviems asmenims (dirbantiems arba ieškantiems darbo) derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, skatinti šeimai palankių darboviečių kūrimąsi.

Remiamos veiklos:

veiklos modelių, priemonių ir paslaugų, skatinančių ir leidžiančių derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, kūrimas ir įgyvendinimas;

lanksčių darbo organizavimo formų taikymo skatinimas: darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų švietimas lanksčių darbo formų taikymo ir palankios šeimai darbo aplinkos klausimais;

šeimai palankios darbovietės kūrimo skatinimas (darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų mokymas lyčių lygybės klausimais: moterų ir vyrų vaidmenų stereotipų keitimas, lyčių lygybės darbe pranašumai ir kita);

šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimas (tėvų, visuomenės informavimas, šeimų švietimas ir kita);

studijos ir tyrimai, kurių reikia įvairiai priemonės remiamai veiklai vykdyti;

savanorių, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo srities darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas.

(į  viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės ar savivaldybių biudžetinės įstaigos;

privatieji juridiniai asmenys, valstybės ar savivaldybių įmonės;

viešosios įstaigos;

asociacijos;

labdaros ir paramos fondai;

profesinės sąjungos ir jų susivienijimai;

religinės bendruomenės ir bendrijos;

tarptautinės organizacijos;

prekybos, pramonės ir amatų rūmai;

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

(į  viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į  viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į  viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

asmenų, išsilaikiusių savo darbo vietoje praėjus 6 mėnesiams po projekto įgyvendinimo, dalis (iš visų vienos iš priemonės tikslinės grupės projektų dalyvių)

procentai

70

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1350 (Žin., 2004, Nr. 159-5795), įgyvendinimo stebėsenai atlikti

asmenų, įsidarbinusių projekto įgyvendinimo metu ir per 6 mėnesius po projekto įgyvendinimo, dalis (iš visų vienos iš priemonės tikslinės grupės projektų dalyvių)

procentai

30

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

dalyvavusieji pagal priemonę finansuotuose projektuose, iš jų:

skaičius

5000

papildomas rodiklis, kurio reikia veiksmų programos rodikliui apskaičiuoti

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

1000

veiksmų programos rodiklis

(į  viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

35602322

12508922

0

0

0

48111244

(į  viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Informacija atnaujinta 2013-05-24

Susiję kvietimai