Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas VP1-1.1-SADM-05-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-05-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
539 896 €
Prašomas finansavimas:
589 712,7 €
Skirtas finansavimas:
546 575,01 €

Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas

2013 m. balandžio 17 d. LRV nutarimo Nr. 323 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti asmenų, išvykusių iš Lietuvos dėl ekonominių priežasčių, sugrįžimą ir integraciją į darbo rinką, vykdyti ekonominės migracijos prevenciją.

Remiamos veiklos:

švietimas, informavimas ir konsultavimas siekiant įgyvendinti ekonominės migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių plane numatytas priemones;

kita veikla, skatinanti ekonominės migracijos mažėjimą ir emigravusių asmenų sugrįžimą į Lietuvą.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007–2008 metų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 416 (Žin., 2007, Nr. 49-1897), numatyti atsakingi vykdytojai arba jų įgaliotos institucijos.

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)   

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje
(2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

suteiktos konsultacijos

skaičius

1300

papildomas rodiklis, kurio reikia veiksmų programos prioriteto veiklai vykdyti ir Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007–2008 metų plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

migracijos saldo

vienetai

-4783

papildomas rodiklis, kurio reikia veiksmų programos prioriteto veiklai vykdyti ir Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007–2008 metų plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

renginiuose dalyvavę asmenys

skaičius

866

papildomas rodiklis, kurio reikia veiksmų programos prioriteto veiklai vykdyti ir Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007–2008 metų plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

renginiai

skaičius

6

papildomas rodiklis, kurio reikia veiksmų programos prioriteto veiklai vykdyti ir Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007–2008 metų plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

leidiniai

skaičius

3

papildomas rodiklis, kurio reikia veiksmų programos prioriteto veiklai vykdyti ir Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007–2008 metų plano įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 (į viršų)

Finansavimo planas

(litais) 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

1887215

0

0

0

0

1887215

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Informacija atnaujinta 2013-05-24

Susiję kvietimai