Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką VP1-1.2-SADM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.2-SADM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
228 182 986 €
Prašomas finansavimas:
243 968 229,6 €
Skirtas finansavimas:
241 374 085,37 €

Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką

2013 m. balandžio 17 d. LRV nutarimo Nr. 323 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – siekti suderinti darbo pasiūlą ir paklausą – skatinti bedarbius ir ekonomiškai neaktyvius asmenis įsitraukti ar sugrįžti į darbo rinką, didinti bedarbių (ypač ilgalaikių bedarbių) motyvaciją, užimtumo gebėjimus ir galimybes įsidarbinti, stiprinti už šios politikos įgyvendinimą atsakingos institucijos – Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – administracinius gebėjimus, didinti jos teikiamų paslaugų veiksmingumą, remti socialines įmones.

Remiamos veiklos:

bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, profesinis mokymas ir neformalus švietimas;

remiamasis įdarbinimas (įdarbinimas subsidijuojant, parama darbo įgūdžiams įgyti, viešieji darbai) ir darbo rotacija;

bedarbių teritorinis mobilumas;

pirmojo darbo pagal įgytą specialybę ar profesiją rėmimas;

parama socialinėms įmonėms: socialinių įmonių tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų mokymas; neįgaliųjų socialinių įmonių tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija, subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms kompensuoti;

valstybės užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių įstaigų atliekami tyrimai ir kita veikla, siekiant nustatyti iššūkius Lietuvos darbo rinkai ir rasti optimalius reagavimo į šiuos iššūkius būdus (darbo rinkos poreikių analizė ir vertinimas, kvalifikacijų poreikio prognozės, vykdomų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo vertinimas, naujų paslaugų, programų, metodų rengimas ir diegimas, kita.


(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.


(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

 


(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato bedarbių įsidarbinimo lygis per 6 mėnesius po dalyvavimo profesinio ir (ar) remiamojo įdarbinimo programose procentai

40

veiksmų programos rodiklis
bedarbiai ir asmenys, kuriems gresia nedarbas, įgiję profesinę kvalifikaciją skaičius

27200

veiksmų programos rodiklis
bedarbių ir asmenų, kuriems gresia nedarbas, įgijusių profesinę kvalifikaciją, dalis iš visų įtrauktųjų į mokymo programas procentai

80

veiksmų programos rodiklis
sėkmingai baigę mokymą socialinių įmonių darbuotojai, priklausantys tikslinėms grupėms (įgyti kvalifikacijos ar mokymo kursų baigimo pažymėjimai) skaičius

280

papildomas rodiklis, kurio reikia paramos teikimo socialinėms įmonėms stebėsenai atlikti
paremtos  socialinės įmonės skaičius

130

papildomas rodiklis, kurio reikia paramos teikimo socialinėms įmonėms stebėsenai atlikti
Produkto bedarbiai ir asmenys, kuriems gresia nedarbas, įtraukti į profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas skaičius

34000

veiksmų programos rodiklis
bedarbiai ir asmenys, kuriems gresia nedarbas, įtraukti į remiamojo įdarbinimo programas skaičius

160000

veiksmų programos rodiklis
mokyti socialinių įmonių darbuotojai, priklausantys tikslinėms grupėms skaičius

300

papildomas rodiklis, kurio reikia paramos teikimo socialinėms įmonėms stebėsenai atlikti
  paremti socialinių įmonių darbuotojai, priklausantys tikslinėms grupėms skaičius

2900

papildomas rodiklis, kurio reikia paramos teikimo socialinėms įmonėms stebėsenai atlikti
  atlikti tyrimai ir vertinimai skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumui vertinti

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

624444153

106125053

0

16496382

36000000

783065588

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)4475, patvirtinančiu veiksmų programą dėl Bendrijos paramos iš Europos socialinio fondo Lietuvoje pagal Konvergencijos tikslą su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)5690, IV priede „Suderinamumas su EŽŪFKP ir EŽF“.


LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Informacija atnaujinta 2013-05-24

Susiję kvietimai