Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas VP1-1.2-SADM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.2-SADM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
13 092 273 €
Prašomas finansavimas:
13 073 103,28 €
Skirtas finansavimas:
13 304 319,95 €

Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas

2013 m. balandžio 17 d. LRV nutarimo Nr. 323 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems įsitraukti į darbo rinką – sukurti efektyvią neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemą.

Remiamos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimo ir diegimo veiklos:

asmens darbingumo ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo sistemos tobulinimas;

profesinių gebėjimų vertinimo, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikų ir standartų, paslaugų kokybės vertinimo sistemos kūrimas ir diegimas;

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas;

asmens darbingumo vertintojų, profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos reikalavimų nustatymas.
(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija arba jos įgaliota institucija ir Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji ministerija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.
(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.
(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato neįgalių asmenų įsidarbinimo lygis per 6 mėnesius baigus profesinės reabilitacijos programas procentai

40

veiksmų programos rodiklis
neįgalieji, baigę profesinės reabilitacijos programas skaičius

1600

papildomas rodiklis, kurio reikia Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007–2012 metų strategijos, patvirtintos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-157 (Žin., 2007,
Nr. 65-2535), įgyvendinimo stebėsenai atlikti
sukurta profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistema skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007–2012 metų strategijos įgyvendinimo stebėsenai atlikti
  sukurtos metodikos ir standartai skaičius

4

papildomas rodiklis, kurio reikia Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007–2012 metų strategijos įgyvendinimo stebėsenai atlikti
Produkto neįgalieji, dalyvavę profesinės reabilitacijos programose skaičius

2000

veiksmų programos rodiklis
įgyvendinti projektai, skirti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemai kurti ir tobulinti skaičius

2

papildomas rodiklis, kurio reikia Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007–2012 metų strategijos įgyvendinimo stebėsenai atlikti.

 (į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

33000000

12205000

0

0

0

45205000


(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi. 


LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Informacija atnaujinta 2013-05-24

Susiję kvietimai