Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje VP1-1.3-SADM-01-K

Viskas apie priemonę
VP1-1.3-SADM-01-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
1 448 100 €
Prašomas finansavimas:
3 639 121,23 €
Skirtas finansavimas:
1 390 592,15 €

Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje

2010 m. balandžio 7 d. LRV nutarimo Nr. 389 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – stiprinti socialinę aprėptį – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – mažinti diskriminaciją darbo rinkoje, skatinti lyčių lygybę ir išvengti socialinių problemų atsiradimo, šiuo tikslu informuoti ir šviesti visuomenę.

Remiamos veiklos:

prevencijos priemonių (švietėjiškų, informacinių, mokomųjų ir panašiai) kūrimas ir įgyvendinimas siekiant išvengti diskriminacijos darbo rinkoje Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme (Žin., 2003, Nr. 114-5115; 2008, Nr. 76-2998) numatytais pagrindais;

socialinių problemų prevencijos priemonių (švietėjiškų, informacinių, mokomųjų ir panašiai) kūrimas ir įgyvendinimas šiose srityse: nusikalstamumas, priklausomybė nuo psichoaktyviųjų medžiagų, smurtas šeimoje, prekyba žmonėmis ir kita;

lyčių lygybės skatinimo, moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje/ekonominėje veikloje užtikrinimo priemonių (švietėjiškų, informacinių, mokomųjų ir panašiai) kūrimas ir įgyvendinimas;

studijos ir tyrimai, kurių reikia šio skirsnio ketvirtojoje–šeštojoje pastraipose numatytoms priemonėms kurti ir įgyvendinti.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės ar savivaldybių biudžetinės įstaigos;

viešosios įstaigos;

asociacijos;

labdaros ir paramos fondai;

profesinės sąjungos ir jų susivienijimai;

religinės bendruomenės ir bendrijos;

tarptautinės organizacijos;

prekybos, pramonės ir amatų rūmai;

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

„Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

renginiuose įgytas žinias teigiamai įvertinę asmenys

skaičius

4500

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės antidiskriminacinės 2009–2011 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 317 (Žin., 2009, Nr. 49-1964), uždavinių įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

asmenys, dalyvavę renginiuose

skaičius

5700

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės antidiskriminacinės 2009–2011 metų programos uždavinių įgyvendinimo stebėsenai atlikti

renginiai

skaičius

75

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės antidiskriminacinės 2009–2011 metų programos uždavinių įgyvendinimo stebėsenai atlikti

leidiniai

skaičius

10

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės antidiskriminacinės 2009–2011 metų programos uždavinių įgyvendinimo stebėsenai atlikti“.

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

5000000

0

0

0

0

5000000

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Informacija atnaujinta 2010-05-11

Susiję kvietimai