Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką VP1-1.3-SADM-02-K

Viskas apie priemonę
VP1-1.3-SADM-02-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
53 524 924 €
Prašomas finansavimas:
160 737 717,22 €
Skirtas finansavimas:
53 779 279,94 €

Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką

2013 m. liepos 3 d. LRV nutarimo Nr. 608 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – stiprinti socialinę aprėptį – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – padėti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Remiamos veiklos:

veiklos modelių, priemonių ir paslaugų, skatinančių socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis įsitraukti į darbo rinką, kūrimas ir įgyvendinimas;

savanoriško darbo, susijusio su socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtraukimu į darbo rinką, skatinimas;

socialinio darbo su socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis (šeimomis) metodikų parengimas ir vykdymas;

socialinių darbuotojų, savanorių ir kitų darbuotojų, dirbančių šio skirsnio ketvirtojoje–šeštojoje pastraipose nurodytose srityse, mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės ar savivaldybių biudžetinės įstaigos;

viešosios įstaigos;

asociacijos;

labdaros ir paramos fondai;

religinės bendruomenės ir bendrijos;

tarptautinės organizacijos.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

 

socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie įsidarbino arba toliau mokosi praėjus 6 mėnesiams po projekto įgyvendinimo, dalis (iš visų šios tikslinės grupės projektų dalyvių)

procentai

25

veiksmų programos rodiklis

neįgaliųjų, kurie įsidarbino arba toliau mokosi praėjus 6 mėnesiams po projekto įgyvendinimo, dalis (iš visų šios tikslinės grupės projektų dalyvių)

procentai

27

veiksmų programos rodiklis

nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, kurie įsidarbino arba toliau mokosi praėjus 6 mėnesiams po projekto įgyvendinimo, dalis (iš visų šios tikslinės grupės projektų dalyvių)

procentai

20

veiksmų programos rodiklis

asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, kurie įsidarbino arba toliau mokosi praėjus 6 mėnesiams po projekto įgyvendinimo, dalis (iš visų šios tikslinės grupės projektų dalyvių)

procentai

28

veiksmų programos rodiklis

Produkto

socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys, dalyvavę pagal šią priemonę remiamoje veikloje, iš jų:

skaičius

25500

veiksmų programos rodiklis

neįgalieji

skaičius

4000

veiksmų programos rodiklis

nuteistieji ir asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų

skaičius

6000

veiksmų programos rodiklis

asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis

skaičius

1460

veiksmų programos rodiklis

socialinės rizikos šeimų nariai, kuriems taikytos priemonės, skatinančios juos integruotis į visuomenę

skaičius

2800

papildomas rodik­lis, kurio reikia skurdo ir socialinės atskirties mažinimo 2007–2008 metų priemonių įgyven­di­­nimo stebėsenai atlikti

(į viršų)  

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

184810859

0

0

0

0

184810859

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Informacija atnaujinta 2013-10-03

Susiję kvietimai