Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas VP1-4.1-VRM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.1-VRM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.4 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
6 046 799 €
Prašomas finansavimas:
6 653 547,28 €
Skirtas finansavimas:
6 914 440,84 €

Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas

2012 m. spalio 3 d. LRV nutarimo Nr. 1216 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą ir stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – tobulinti valstybės tarnybos sistemą, atsižvelgiant į kintančius visuomenės poreikius, sprendžiant praktinio įgyvendinimo problemas.

Remiamos veiklos:

Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių valstybės tarnybų tyrimai, teisės aktų analizių ir rekomendacijų, kaip juos tobulinti, rengimas, monografijų ir metodinės medžiagos rengimas ir leidyba;

žmogiškųjų išteklių valdymo plėtros koncepcijų, strategijų, planų rengimas ir jų įgyvendinimo priemonių (įskaitant bandomuosius projektus) vykdymas, pokyčių poveikio vertinimas, gerosios praktikos/patirties sklaida, seminarų, konferencijų organizavimas ir dalyvavimas juose;

viešosios nuomonės tyrimai ir viešųjų ryšių priemonių, kurių reikia įvairiai priemonės veiklai vykdyti, įgyvendinimas;

Valstybės tarnautojų registro ir valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra, kitų informacinių technologijų projektų, kurių reikia įvairiai priemonės veiklai vykdyti, įgyvendinimas;

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų mokymas, remiamas tiek, kiek jo reikia naujoms valstybės tarnybos sistemos tobulinimo priemonėms įgyvendinti.

 (į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Vidaus reikalų ministerija;

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; 

Ministro Pirmininko tarnyba. 

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabai­goje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

gyventojų požiūris į valstybės tarnautojų veiklos pokyčius („nesikeitė“ ir „pagerėjo“)

procentai

ne mažiau kaip
60

papildomas rodiklis, kurio reikia Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488 (Žin., 2004, Nr. 69-2399), įgyvendinimo stebėsenai atlikti (pridedamas prie veiksmų programos 4 tikslo strateginio konteksto rodiklio „Gyventojų pasitikėjimas valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigo­mis – ne mažiau kaip 40 procentų“)

Produkto

įgyvendinti projektai, skirti valstybės tarnybos sistemai tobulinti

skaičius

5

papildomas rodiklis, kurio reikia Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

17746628

3131758

0

0

0

20878386

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Vidaus reikalų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-29

Susiję kvietimai