Veiklos valdymo tobulinimas VP1-4.2-VRM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.2-VRM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.4 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
2 314 514 €
Prašomas finansavimas:
2 893 700,18 €
Skirtas finansavimas:
2 883 378,1 €

Veiklos valdymo tobulinimas

2010 m. balandžio 7 d. LRV nutarimo Nr. 389 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Veiklos valdymo tobulinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas nuolat didinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingų institucijų (ministerijų, Vyriausybės įstaigų) veiklos efektyvumą – tobulinti į rezultatus orientuotą valdymą. 

Remiamos veiklos:

strateginių veiklos planų įgyvendinimo rezultatų stebėsenos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas;

informacinės sistemos (posistemės) ir (ar) duomenų bazės, kurių reikia strateginių veiklos planų įgyvendinimo rezultatų stebėsenai atlikti, sukūrimas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingų institucijų atliekamų funkcijų ir programų analizė ir metodikos (-ų) rengimas;

sprendimų projektų poveikio vertinimo proceso tobulinimas;

bandomųjų projektų vykdymas įgyvendinant veiklos valdymo tobulinimo priemones;

atitinkamų mokymo programų rengimas, valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų mokymas, remiamas tiek, kiek jo reikia naujoms veiklos valdymo tobulinimo priemonėms įgyvendinti.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėja – Ministro Pirmininko tarnyba;

partnerė – Finansų ministerija.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

valstybės išlaidos, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose (13) ministerijose

procentai

48 (be dotacijų savivaldybėms iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 2006 metų duomenimis)

veiksmų programos rodiklis

Produkto

ministerijose įdiegtos veiklos valdymo sistemos (iš visų ministerijų)

skaičius/ procentai

1/100

veiksmų programos rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

6792822

1198733

0

0

0

7991555

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Vidaus reikalų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-05-23

Susiję kvietimai