Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas VP1-4.2-VRM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.2-VRM-03-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.4 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
51 160 903 €
Prašomas finansavimas:
56 880 516,13 €
Skirtas finansavimas:
55 773 263,45 €

Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas

2012 m. spalio 3 d. LRV nutarimo Nr. 1216 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas 

Priemonė „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – tobulinti viešojo administravimo sistemos subjektų sandarą, viešojo administravimo subjektų vidaus administravimą ir veiklos valdymą.

Remiamos veiklos:

viešojo administravimo subjektų ir jų veiklos stebėsenos sukūrimas;

analizių, tyrimų atlikimas, metodinės medžiagos, kaip valstybiniam ir nevalstybiniam sektoriams, centriniams, teritoriniams ir vietos savivaldos lygmenims paskirstyti uždavinius ir funkcijas, rengimas;

viešojo administravimo subjektų vidaus struktūros tvarkymo, dokumentų, personalo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymo tobulinimas;

bendrų informacinių sistemų, skirtų efektyvesniam viešojo sektoriaus finansų valdymui ir apskaitai valstybės ir savivaldybių lygmenimis, kūrimas ir diegimas;

valstybės turto informacinės paieškos sistemos kūrimas, diegimas ir naudojimas valstybės turtui valdyti;

konsultacinės pagalbos teikimas viešojo administravimo subjektams, siekiant sustiprinti jų gebėjimus įgyvendinti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės reformą;

viešojo administravimo subjektų veiklos analizės atlikimas, veiklos valdymo modelių diegimas;

centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemos diegimas;

studijų, tyrimų, analizių, metodikų, vadovų, rekomendacijų, kurių reikia priemonės veiklai vykdyti, rengimas;

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų mokymas, remiamas tiek, kiek jo reikia naujoms viešojo administravimo subjektų vidaus administravimo tobulinimo, veiklos valdymo, stebėsenos ir kitoms sistemoms diegti.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjai:

Finansų ministerija;

kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos;

viešoji įstaiga Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras;

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra;

partneriai:

Finansų ministerija;

kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos;

viešoji įstaiga Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras;

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra;

viešoji įstaiga Lietuvos viešojo administravimo institutas;

valstybės įmonė Valstybės turto fondas.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kuriose įgyvendinti vidaus administravimo tobulinimo projektai, dalis procentai

7

papildomas rodiklis, kurio reikia Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488 (Žin., 2004, Nr. 69-2399), įgyvendinimo stebėsenai atlikti (papildo 2 uždavinio produkto rodiklį)
  viešojo sektoriaus subjektų metinės ataskaitos, parengtos naudojant bendrą informacinę sistemą, skirtą efektyvesniam viešojo sektoriaus finansų valdymui ir apskaitai valstybės ir savivaldybių lygmenimis skaičius

130

papildomas rodiklis, kurio reikia Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 718 (Žin., 2005, Nr. 81-2966; 2008, Nr. 86-3414), priede nustatytų priemonių (toliau vadinama – Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos įgyvendinimo priemonės) rodiklių stebėsenai atlikti
Produkto įdiegtos vidaus administra-vimo ir veiklos valdymą gerinančios sistemos ar metodai savivaldybių administravimo subjektuose / valstybinio administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose

skaičius

70

(45/25)

papildomas rodiklis, kurio reikia Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo stebėsenai atlikti (papildo 3 uždavinio produkto rodiklį)
sukurta viešojo administra-vimo stebėsenos sistema skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo stebėsenai atlikti (papildo 2 uždavinio produkto rodiklį)
  sukurta bendra informacinė sistema, skirta efektyvesniam viešojo sektoriaus finansų valdymui ir apskaitai valstybės ir savivaldybių lygmenimis skaičius

2

papildomas rodiklis, kurio reikia Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos įgyvendinimo priemonių ir Finansų ministerijos 2009–2011 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto finansų ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1K-082, Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programos 4 tikslo 2 uždavinio 3 priemonės rodiklių stebėsenai atlikti

įdiegta konsultacinės pagalbos priemonė skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos įgyvendinimo priemonių ir Finansų ministerijos 2009–2011 metų strateginio veiklos plano Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programos 4 tikslo 2 uždavinio 2 priemonės rodiklių stebėsenai atlikti

sukurta valstybės turto informacinė paieškos sistema skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

 

(į viršų)

 

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­pub­likos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištek­liai, kuriais dispo­nuo­ja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

165580180

17658808

11561224

0

0

194800212

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Vidaus reikalų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-29

Susiję kvietimai