Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos VP1-4.3-VRM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.3-VRM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.4 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
16 643 624 €
Prašomas finansavimas:
19 159 394,01 €
Skirtas finansavimas:
17 127 026,18 €

Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos

2012 m. spalio 3 d. LRV nutarimo Nr. 1216 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvas.

Remiamos veiklos:

šiuolaikinių paslaugų teikimo metodų (modelių) diegimas viešojo administravimo institucijose/įstaigose, analizė ir sklaida;

informacijos apie viešojo administravimo institucijų/įstaigų gerąją patirtį, veiklos gerinimo naujoves (vadovų rengimas, konferencijų, seminarų organizavimas, užsienio ekspertų patirties perėmimas ir kita) sklaida;

kokybės vadybos modelių ir sistemų diegimas ir sertifikavimas viešojo administravimo institucijose/įstaigose (kokybės vadybos modelių diegimas, sertifikavimas, konsultavimo, mokymo paslaugos ir kita);

kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijose/įstaigose stebėsenos atlikimas;

piliečių aptarnavimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose gerinimas (tyrimų, apklausų atlikimas, metodinės medžiagos rengimas ir kita);

centralizuotos viešųjų ir administracinių paslaugų sistemos kūrimas ir diegimas įgyvendinant „vieno langelio“ principą;

„vieno langelio“ principo įgyvendinimas;

valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų mokymas, remiamas tiek, kiek jo reikia „vieno langelio“ principui ar piliečių aptarnavimo tobulinimo sistemoms diegti.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos;

valstybės ir savivaldybių įmonės, asociacijos, viešosios įstaigos, kurioms suteikti viešojo administravimo įgaliojimai.

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje
(2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

valstybės ir savivaldybių išlaidos, kurias apima kokybės vadybos sistemos

procentai

25

veiksmų programos rodiklis

Produkto

įdiegtos kokybės vadybos sistemos savivaldybių administravimo subjektuose / valstybinio administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose

skaičius

100

(35/65)

veiksmų programos rodiklis

vykdant kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijose ir įstaigose stebėseną atlikti tyrimai

skaičius

3

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

įgyvendinant „vieno langelio“ principą sukurta ir įdiegta centralizuota viešųjų ir administracinių paslaugų sistema

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

 

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­pub­likos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištek­liai, kuriais dispo­nuo­ja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

53072248

6594856

2770835

0

0

62437939

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Vidaus reikalų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-29

Susiję kvietimai