Probleminių teritorijų plėtra VP3-1.1-VRM-02-R

Viskas apie priemonę
VP3-1.1-VRM-02-R

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
34 672 138 €
Prašomas finansavimas:
37 163 274,17 €
Skirtas finansavimas:
35 930 116,42 €

Probleminių teritorijų plėtra

2012 m. balandžio 4 d. LRV nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Probleminių teritorijų plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų pagerinimui probleminėse vietovėse – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti teritorinę socialinę sanglaudą: gerinti probleminės teritorijos miesto gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę.

Remiamos veiklos:

miesto viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimas;

bendruomeninės, t. y. miestų traukos centrų ir kultūros, infrastruktūros kompleksinė plėtotė (pvz., verslui reikšmingos viešosios poilsio, laisvalaikio, sporto ir kultūros infrastruktūros atnaujinimas; vidaus transporto infrastruktūros plėtotė), taip prisidedant prie palankių sąlygų plėtoti paslaugų sektorių sudarymo.

 (į viršų)  

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl probleminių teritorijų“ (Žin., 2007, Nr. 15-555) probleminėmis teritorijomis pripažintų savivaldybių administracijos.

(į viršų)   

Atsakingos institucijos        

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.
(į viršų)   

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje
(2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato probleminėse teritorijose esantys miestai, kuriuose sutvarkyta viešoji miesto aplinkos infrastruktūra skaičius

15

papildomas rodiklis, skirtas

probleminių teritorijų plėtros programoms įgyvendinti

Produkto probleminių teritorijų kompleksiniai plėtros projektai skaičius

35

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)   

Finansavimo planas

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

110266061

9449895

10008822

0

0

129724778

Skiriamų lėšų suma yra proporcinga Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarime Nr. 112 nurodytų probleminių teritorijų savivaldybės gyventojų skaičiui.

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal probleminėmis teritorijomis pripažintas savivaldybes

(litais)

Eil. Nr.

Savivaldybės

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Suma

 

Iš viso

0

22949739

22949746

15299831

15299831

17562153

16204761

110266061

1.

Akmenės r.

0

1539926

1539928

1026619

1026619

1026619

1026619

7186330

2.

Druskininkų

0

1333381

1333380

888920

888920

888920

888920

6222441

3.

Ignalinos r.

0

1138305

1138308

758872

758872

758872

758872

5312101

4.

Jonavos r.

0

2815934

2815934

1877289

1877289

1877289

1877289

13141024

5.

Joniškio r.

0

1659265

1659267

1106178

1106178

1106178

1106178

7743244

6.

Jurbarko r.

0

1941546

1941549

1294366

1294366

1294366

1294366

9060559

7.

Kelmės r.

0

2109084

2109081

1406054

1406054

1406054

1406054

9842381

8.

Lazdijų r.

0

1381573

1381575

921050

921050

921050

921050

6447348

9.

Pasvalio r.

0

1796964

1796965

1197977

1197977

1197977

1197977

8385837

10.

Rokiškio r.

0

2157276

2157276

1438184

1438184

1438184

1438184

10067288

11.

Skuodo r.

0

1321906

1321905

881270

881270

881270

881270

6168891

12.

Šalčininkų r.

0

2054001

2054002

1369335

1369335

3631657

2274265

12752595

13.

Švenčionių r.

0

1700578

1700576

1133717

1133717

1133717

1133717

7936022

 

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal probleminėmis teritorijomis pripažintas savivaldybes

 (litais)

Eil. Nr.

Savivaldybės

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

2014 metai

2015 metai

Suma

  Iš viso

0

0

0

30599654

15299831

16204761

16657223

15752296

15752296

110266061

1. Akmenės r.

0

0

0

2053235

1026619

1026619

1026619

1026619

1026619

7186330

2. Druskininkų

0

0

0

1777841

888920

888920

888920

888920

888920

6222441

3. Ignalinos r.

0

0

0

1517741

758872

758872

758872

758872

758872

5312101

4. Jonavos r.

0

0

0

3754579

1877289

1877289

1877289

1877289

1877289

13141024

5. Joniškio r.

0

0

0

2212354

1106178

1106178

1106178

1106178

1106178

7743244

6. Jurbarko r.

0

0

0

2588729

1294366

1294366

1294366

1294366

1294366

9060559

7. Kelmės r.

0

0

0

2812111

1406054

1406054

1406054

1406054

1406054

9842381

8. Lazdijų r.

0

0

0

1842098

921050

921050

921050

921050

921050

6447348

9. Pasvalio r.

0

0

0

2395952

1197977

1197977

1197977

1197977

1197977

8385837

10. Rokiškio r.

0

0

0

2876368

1438184

1438184

1438184

1438184

1438184

10067288

11. Skuodo r.

0

0

0

1762541

881270

881270

881270

881270

881270

6168891

12. Šalčininkų r.

0

0

0

2738668

1369335

2274265

2726727

1821800

1821800

12752595

13. Švenčionių r.

0

0

0

2267437

1133717

1133717

1133717

1133717

1133717

7936022

 (į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas
programas atskyrimu

Suderinamumas su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai finansuojamomis sritimis pateiktas Sanglaudos skatinimo veiksmų programos,patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, patvirtinančiu veiksmų programą „Sanglaudos skatinimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)6206, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.


LR Vidaus reikalų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-05-29

Susiję kvietimai