Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas VP3-1.2-VRM-01-R

Viskas apie priemonę
VP3-1.2-VRM-01-R

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
109 327 433 €
Prašomas finansavimas:
132 779 159,15 €
Skirtas finansavimas:
111 546 930,56 €

Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas

2012 m. balandžio 4 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – sudaryti sąlygas sparčiau diversifikuoti ūkinę veiklą kaimo vietovėse – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo: sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą.

Remiamos veiklos:

esamų viešųjų pastatų kaimo vietovėse (kaimo vietovė – kaimas, miestelis ar miestas, kuriame ne daugiau kaip 3 tūkstančiai gyventojų) modernizavimas: viešųjų pastatų (taip pat ir nenaudojamų) pritaikymas kuriamam smulkiajam verslui (amatams) ir (arba) bendruomenės poreikiams, ir (arba) socialinėms paslaugoms;

bendruomeninės infrastruktūros gerinimas (viešųjų erdvių plėtra – viešosios poilsio, laisvalaikio, sporto ir kultūros infrastruktūros sukūrimas, atnaujinimas);

gyvenamosios aplinkos gerinimas (apšvietimo, šaligatvių, aikščių, stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, privažiuojamųjų kelių įrengimas ar atnaujinimas).

Šios veiklos papildys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje, patvirtintoje 2007 m. spalio 19 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)5076, patvirtinančiu Lietuvos Respublikos kaimo plėtros programą 2007–2013 metų programavimo laikotarpiu, numatomas priemones.

 

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina savivaldybių administracijos.

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Produkto kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektai

skaičius

100

veiksmų programos rodiklis
Rezultato pritraukta privačių investicijų

mln. eurų

172,64

veiksmų programos rodiklis

kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka

skaičius

100

papildomas rodiklis kaimo gyvenamųjų vietovių gyvenamosios ir viešosios infrastruktūros sutvarkymui įvertinti

(į viršų)  

Finansavimo planas

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

346878809

30606954

30606954

0

0

408092717

 

Lėšos šiai priemonei įgyvendinti skiriamos nustatant paramos sumas regionams pagal šiuos kriterijus:

užimtieji žemės ūkyje, medžioklėje ir miškininkystėje;

žemės ūkio naudmenų, įvertintų 32 ir mažiau balų, dalis;

vidutinės namų ūkių disponuojamos pajamos namų ūkio nariui per mėnesį;

naujo verslo formavimosi koeficientas;

šalies kaimo gyventojų, gyvenančių regione, dalis.

(į viršų)   

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Suma

  Iš viso

0

74331176

74331173

49554115

49554115

49554115

49554115

346878809

1. Alytaus

0

7804774

7804773

5203182

5203182

5203182

5203182

36422275

2. Kauno

0

5649168

5649169

3766113

3766113

3766113

3766113

26362789

3. Klaipėdos

0

5426178

5426175

3617450

3617450

3617450

3617450

25322153

4. Marijampolės

0

8102096

8102098

5401399

5401399

5401399

5401399

37809790

5. Panevėžio

0

5946495

5946494

3964329

3964329

3964329

3964329

27750305

6. Šiaulių

0

8399422

8399423

5599615

5599615

5599615

5599615

39197305

7. Tauragės

0

10257702

10257702

6838468

6838468

6838468

6838468

47869276

8. Telšių

0

7284456

7284455

4856303

4856303

4856303

4856303

33994123

9. Utenos

0

10257702

10257702

6838468

6838468

6838468

6838468

47869276

10. Vilniaus

0

5203183

5203182

3468788

3468788

3468788

3468788

24281517

(į viršų)  

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

2014 metai

2015 metai

Suma

  Iš viso

0

0

0

99108234

49554115

49554115

49554115

49554115

49554115

346878809

1. Alytaus

0

0

0

10406365

5203182

5203182

5203182

5203182

5203182

36422275

2. Kauno

0

0

0

7532224

3766113

3766113

3766113

3766113

3766113

26362789

3. Klaipėdos

0

0

0

7234903

3617450

3617450

3617450

3617450

3617450

25322153

4. Marijampolės

0

0

0

10802795

5401399

5401399

5401399

5401399

5401399

37809790

5. Panevėžio

0

0

0

7928660

3964329

3964329

3964329

3964329

3964329

27750305

6. Šiaulių

0

0

0

11199230

5599615

5599615

5599615

5599615

5599615

39197305

7. Tauragės

0

0

0

13676936

6838468

6838468

6838468

6838468

6838468

47869276

8. Telšių

0

0

0

9712608

4856303

4856303

4856303

4856303

4856303

33994123

9. Utenos

0

0

0

13676936

6838468

6838468

6838468

6838468

6838468

47869276

10. Vilniaus

0

0

0

6937577

3468788

3468788

3468788

3468788

3468788

24281517

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Finansuojami kompleksiniai plėtros projektai, kuriuos teikia savivaldybių administracijos ir kurių vertė daugiau kaip 200 tūkst. eurų. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai remiami projektai iki 200 tūkst. eurų, o įgyvendinant šios programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ galės dalyvauti ne tik savivaldybių biudžetinės įstaigos, bet ir kaimo bendruomenės, vietinės veiklos grupės, visuomeninės organizacijos, kiti kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys. Kai pareiškėjas yra savivaldybės administracija, dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją, atrinkdama regiono projektus, vykdo regiono plėtros taryba.


LR Vidaus reikalų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-05-29

Susiję kvietimai