Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra VP3-1.3-ŪM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.3-ŪM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
57 967 151 €
Prašomas finansavimas:
79 602 187,15 €
Skirtas finansavimas:
60 344 497,47 €

Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra

2012 m.lapkričio 21 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1396 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas 

Priemonė „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tam tinkamai naudoti gamtos išteklius, kultūros paveldą ir sukurti palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – skatinti viešosios turizmo infrastruktūros, skirtos ekologiniam (pažintiniam), aktyvaus poilsio turizmui plėtoti ir sveikatai gerinti, kūrimą ir plėtrą.
Pagal priemonę parama teikiama viešosios ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimo ir plėtros projektams Lietuvos regionuose skatinti.
Remiamos veiklos:
vandens, dviračių, atvirų ir uždarų slidinėjimo trasų, pėsčiųjų takų, paplūdimių, prieplaukų, poilsio parkų, stovyklaviečių, poilsio ir atokvėpio vietų, poilsio ir sustojimo aikštelių įrengimas, įskaitant informacijos, higienos ir kitų statinių ar įrenginių statybą, rekonstravimą ir remontą;
viešosios hipodromų infrastruktūros statyba, rekonstravimas ir remontas;
viešosios kempingų infrastruktūros statyba, rekonstravimas ir remontas;
viešosios kurortų ir kurortinių teritorijų sanatorijų, kurortų ir kurortinių teritorijų reabilitacijos centrų, sveikatos per vandenį ir kitų sveikatingumo paslaugų infrastruktūros statyba, rekonstravimas ir remontas;
viešosios ledo arenų infrastruktūros statyba, rekonstravimas ir remontas;
šio skirsnio penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje ir devintojoje pastraipose nurodytų viešosios turizmo infrastruktūros statinių projektavimas.“ 

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjai: valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių nors vienas dalyvis yra valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas;

partneriai – juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

 

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

 

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pritraukta privataus finansavimo lėšų

mln. litų

14

veiksmų programos rodiklis

sukurtos naujos darbo vietos (tiesioginės): vyrai/moterys

skaičius

54/54

veiksmų programos rodiklis

pritraukta turistų per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos turizmui veiksmingumui ir poveikiui stebėti vidutiniu laikotarpiu, todėl jis yra nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projekto vykdytojų)

skaičius

216000

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės poveikio stebėsenai atlikti

Produkto

sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai

skaičius

15

papildomas rodiklis, kurio reikia uždavinio ir priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, taip pat strateginio konteksto rodikliams apskaičiuoti

projektai

skaičius

34

veiksmų programos rodiklis

(į viršų) 

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

183631334

16517647

0

0

8258824

208407805

 (į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, nustatyti Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje, patvirtintoje 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, patvirtinančiu veiksmų programą „Sanglaudos skatinimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)6206. 


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-04

Susiję kvietimai