Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms VP3-1.3-ŪM-02-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.3-ŪM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
84 065 712 €
Prašomas finansavimas:
104 835 018,99 €
Skirtas finansavimas:
89 549 845,56 €

Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms

2012 m.lapkričio 21 d. LRV nutarimo Nr. 1396 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tam tinkamai naudoti gamtos išteklius, kultūros paveldą ir sukurti palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – kompleksiškai pritaikyti turizmui viešuosius nekilnojamuosius kultūros paveldo objektus.

Pagal priemonę numatoma parama svarbios kultūrinės vertės viešiesiems nekilnojamiesiems kultūros paveldo objektams pritaikyti turizmo reikmėms, ypač pabrėžiant privačių investicijų pritraukimo į turizmą skatinančių paslaugų komercinę veiklą minėtuose objektuose svarbą.

Remiamos veiklos:

viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkomieji statybos darbai, skirti minėtus objektus pritaikyti turizmui;

šio skirsnio penktojoje pastraipoje nurodytos viešosios turizmo infrastruktūros statinių projektavimas.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjai: valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių nors vienas dalyvis yra valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas;

partneriai – juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato pritraukta privataus finansavimo lėšų

mln. litų

19

veiksmų programos rodiklis
  sukurtos naujos darbo vietos (tiesioginės): vyrai/moterys

skaičius

75/75

veiksmų programos rodiklis
  pritraukta turistų per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos turizmui veiksmingumui ir poveikiui stebėti vidutiniu laikotarpiu, todėl jis yra nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projekto vykdytojų)

skaičius

319000

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės poveikio stebėsenai atlikti
Produkto sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai

skaičius

26

papildomas rodiklis, kurio reikia uždavinio ir priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, taip pat strateginio konteksto rodikliams apskaičiuoti
projektai

skaičius

49

veiksmų programos rodiklis

(į viršų) 

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

246296880

25376471

0

0

12688235

284361586

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, nustatyti Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje, patvirtintoje 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, patvirtinančiu veiksmų programą „Sanglaudos skatinimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)6206.


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-04

Susiję kvietimai