Nacionalinės svarbos turizmo projektai VP3-1.3-ŪM-03-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.3-ŪM-03-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
32 239 305 €
Prašomas finansavimas:
34 001 098,96 €
Skirtas finansavimas:
32 438 880,28 €

Nacionalinės svarbos turizmo projektai

2012 m. rugpjūčio 29 d. LRV nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Nacionalinės svarbos turizmo projektai“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tam tinkamai naudoti gamtos išteklius, kultūros paveldą ir sukurti palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti dalykiniam turizmui, tarptautinių renginių organizavimui reikalingos infrastruktūros plėtrą.

Priemonė numato paramą nacionalinės svarbos turizmo infrastruktūros kūrimo ir plėtros projektams įgyvendinti.

Remiamos veiklos:

tarptautinių konferencijų centrų, turinčių nors vieną ne mažesnę kaip 2500 vietų salę ir bent 10 mažesnių salių, statyba ir rekonstravimas;

daugiafunkcių sporto ir pramogų objektų, skirtų nuo 5000 iki 10000 žiūrovų ir didesnių, būtinų vykdyti Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus (susitarimus) ir teikiančių galimybę organizuoti įvairius renginius, statyba ir rekonstravimas;

viešųjų sporto objektų rekonstravimas – pritaikymas turizmui.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjai: valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, juridiniai asmenys, kurių nors vienas dalyvis yra valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas;

partneriai – juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato pritraukta privataus finansavimo lėšų mln. litų

12

veiksmų programos rodiklis
  sukurtos naujos darbo vietos (tiesioginės): vyrai/moterys skaičius

50/50

veiksmų programos rodiklis
  pritraukta turistų per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos turizmui veiksmingumui ir poveikiui stebėti vidutiniu laikotarpiu, todėl jis yra nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projekto vykdytojų) skaičius

400000

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės poveikio stebėsenai atlikti
  suorganizuota tarptautinių renginių per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos turizmui veiksmingumui ir poveikiui stebėti vidutiniu laikotarpiu, todėl jis yra nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projekto vykdytojų) skaičius

50

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės poveikio stebėsenai atlikti
Produkto pastatyti nauji objektai skaičius

3

papildomas rodiklis, kurio reikia uždavinio ir priemonės įgyvendini­mo stebėsenai atlikti, taip pat strateginio konteksto rodikliams apskaičiuoti
projektai skaičius

6

veiksmų programos rodiklis

 (į viršų)  

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

111452690

0

55560317

0

12000000

179013007

 (į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-25

Susiję kvietimai