Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas VP3-1.3-ŪM-04-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.3-ŪM-04-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
12 472 411 €
Prašomas finansavimas:
16 065 477,12 €
Skirtas finansavimas:
12 618 752,28 €

Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas

2012 m.lapkričio 21 d. LRV nutarimo Nr. 1396 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tam tinkamai naudoti gamtos išteklius, kultūros paveldą ir sukurti palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti turizmo rinkodarą ir vykdyti informacijos apie turizmo galimybes Lietuvoje sklaidą.

Remiamos veiklos:

nacionalinių turizmo maršrutų, nacionalinių turizmo trasų ir unikalių objektų rinkodara;

įvairių Lietuvos turizmo produktų rinkodaros priemonių, atitinkančių Nacionalinės turizmo plėtros 2010–2013 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 944 (Žin., 2007, Nr. 97-3939; 2010, Nr. 88-4636), 12 ir 13 punktuose nurodytus tikslus ir uždavinius ir (arba) turizmo planavimo dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 32-852; 2011, Nr. 85-4138) 15 ir 16 straipsniuose, įgyvendinimas;

nacionalinės turizmo informacijos sistemos plėtra;

informacinių stendų ir ženklų techninių projektų parengimas, jų įrengimas ir bendros ženklinimo sistemos diegimas.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjai: Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, savivaldybės administracija arba turizmo (ir verslo) informacijos centras, kurio savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės institucija, jeigu projekto partneris yra Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina valstybės ar savivaldybės institucija, jeigu projekto partneris yra Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas;

partneriai: valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga, asociacijos, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato pritraukta turistų per 3 metus po projektų įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos turizmui veiksmingumui ir poveikiui stebėti vidutiniu laikotarpiu, todėl jis yra nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projekto vykdytojų)

skaičius

400000

papildomas nacionalinio lygmens rodiklis, kurio reikia priemonės poveikio ir veiksmingumo stebėsenai atlikti vidutiniu laikotarpiu

Produkto įgyvendintos rinkodaros priemonės

skaičius

230

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

projektai

skaičius

21

veiksmų programos rodiklis“.

(į viršų)  

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

39325967

0

0

0

0

39325967

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, nustatyti Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje, patvirtintoje 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, patvirtinančiu veiksmų programą „Sanglaudos skatinimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)6206.


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-04

Susiję kvietimai