Turizmo paslaugų/produktų, įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas VP3-1.3-ŪM-06-K

Viskas apie priemonę
VP3-1.3-ŪM-06-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
44 157 205 €
Prašomas finansavimas:
202 885 873,28 €
Skirtas finansavimas:
44 708 761,21 €

Turizmo paslaugų/produktų, įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas

2012 m. lapkričio 21 d. LRV nutarimo Nr. 1396 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Turizmo paslaugų/produktų įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tam tinkamai naudoti gamtos išteklius, kultūros paveldą ir sukurti palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti privačių juridinių asmenų investicijas į turizmą.

Remiamos veiklos:

privačių kultūros paveldo objektų tvarkomieji statybos darbai, skirti minėtus objektus pritaikyti turizmui;

turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros statyba ir rekonstravimas;

kurortų ir kurortinių teritorijų sanatorijų, kurortų ir kurortinių teritorijų reabilitacijos centrų, sveikatos per vandenį ir kitų sveikatos gerinimo paslaugų, konferencijų infrastruktūros statyba ir rekonstravimas;

ekologinio (pažintinio), aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros statyba ir rekonstravimas;

hipodromų infrastruktūros statyba, rekonstravimas ir remontas;

pirmiau nurodytas infrastruktūrinių projektų veiklas papildančių Lietuvos turizmo produktų rinkodaros priemonių ar veiksmų įgyvendinimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų)
 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pritraukta privataus finansavimo lėšų

mln. litų

254,4

veiksmų programos rodiklis

sukurtos naujos darbo vietos (tiesioginės): vyrai/moterys

skaičius

90/90

veiksmų programos rodiklis

pritraukta turistų per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos turizmui veiksmingumui ir poveikiui stebėti vidutiniu laikotarpiu, todėl jis yra nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projekto vykdytojų)

skaičius

180000

papildomas rodiklis, kurio reikia priemo­nės poveikio stebėsenai atlikti

Produkto

įgyvendintos rinkodaros priemonės

skaičius

10

papildomas rodiklis, kurio reikia priemo­nės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

sukurti nauji ar sutvarkyti esami turistų traukos objektai

skaičius

20

papildomas rodiklis, kurio reikia priemo­nės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

projektai

skaičius

40

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)  

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

170644243

0

0

0

254400000

425044243

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, nustatyti Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje, patvirtintoje 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, patvirtinančiu veiksmų programą „Sanglaudos skatinimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)6206. 


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-04

Susiję kvietimai