Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga VP3-1.4-AM-02-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.4-AM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
79 029 694 €
Prašomas finansavimas:
79 695 099,45 €
Skirtas finansavimas:
80 102 050,78 €

Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga

2011 m. rugsėjo 21 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą sudarant sąlygas efektyviai juos pritaikyti gyventojų ir ūkio reikmėms – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – gerinti biologinės įvairovės apsaugos būklę, užtikrinti paveldo vertybių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimą.

Remiamos veiklos:

rūšių apsaugos ir gausos reguliavimo priemonių vykdymo veiksmų planų ir sąmatų parengimas, rūšių apsaugos priemonių įgyvendinimas;

Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipų inventorizavimas ir jų monitoringo sistemos sukūrimas;

palankios biologinei įvairovei (buveinėms ir rūšims) apsaugos būklės nustatymas;

saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų parengimas;

saugomų teritorijų, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas ir paveldo objektus, tvarkymas, pritaikymas lankymui ir pasirengimas tinkamos apsaugos būklės palaikymui;

apleistų (bešeimininkių) pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas;

vandens telkinių būklės nustatymas, įvertinant žuvų populiaciją;

kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo planavimo ir įgyvendinimo dokumentų parengimas.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Aplinkos ministerija;

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;

Aplinkos apsaugos agentūra

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Aplinkos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

„Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato saugomų teritorijų, kuriose sudarytos sąlygos lankytis be žalos gamtai, padidėjimas

procentinis punktas

70

veiksmų programos rodiklis
invazinių rūšių, kurių plitimas sulėtintas ar sustabdytas

procentas

38

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti
Europos Bendrijos svarbos augalų ir gyvūnų (įskaitant ir paukščius) rūšių, kurioms išsaugoti įgyvendintos buveinių apsaugos priemonės

procentas

20

papildomas rodiklis; jis bus naudojamas 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos įgyvendinimo stebėsenai atlikti
Produkto saugomos teritorijos (valstybiniai parkai ir rezervatai), kuriose įrengti lankytojų centrai ir (ar) vaizdo informacinės sistemos

skaičius

25

veiksmų programos rodiklis
parengti biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos dokumentai

skaičius

494

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti; jis papildo veiksmų programos 1 tikslo strateginio konteksto rodiklį „Saugomų teritorijų plotas“
retosios rūšys, kurioms išsaugoti įgyvendintos apsaugos priemonės

skaičius

26

papildomas rodiklis; jis bus naudojamas direktyvų 92/43/EEB, 79/409/EEB ir kitų tarptautinių susitarimų įgyvendinimo stebėsenai atlikti
invazinės rūšys, kurių plitimui stabdyti įgyvendintos gausos reguliavimo priemonės

skaičius

7

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti
inventorizuoti Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipai

skaičius

53

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti
sutvarkyta bešeimininkių objektų saugomose teritorijose

skaičius

170

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti“.
  ištirtos vandens telkinių būklės nustatymo vietos skaičius 906 papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti; jis papildo veiksmų programos 1 tikslo strateginio konteksto rodiklį „Saugomų teritorijų plotas“
įsigyti įrangos komplektai sutvarkytų saugomų teritorijų priežiūrai vykdyti

skaičius

34

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valsty­bė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

232080603

40955400

0

0

0

273036003

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Pagal šią priemonę parama skiriama toms konkretaus paveldo objekto tvarkymo ir (ar) pritaikymo lankymui veikloms, kurioms nenumatyta skirti lėšų pagal kitas iš ES finansuojamas programas. Siekiant išvengti dvigubo tų pačių kultūros paveldo objektų tvarkymo ir (ar) pritaikymo lankymui finansavimo, pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti Ūkio ministerijos, Kultūros ministerijos ir savivaldybės administracijos raštus, patvirtinančius, kad finansavimas nebuvo, nėra ir nebus skiriamas toms pačioms veikloms ir (ar) išlaidų kategorijoms tvarkant konkretų kultūros paveldo objektą.


LR Aplinkos ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-16

Susiję kvietimai