Užterštų teritorijų poveikio vertinimas VP3-1.4-AM-03-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.4-AM-03-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
2 968 605 €
Prašomas finansavimas:
2 982 520,28 €
Skirtas finansavimas:
2 982 520,28 €

Užterštų teritorijų poveikio vertinimas

2011 m. lapkričio 23 d. LRV nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą sudarant sąlygas efektyviai juos pritaikyti gyventojų ir ūkio reikmėms – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – inventorizuoti galinčias būti užterštas teritorijas ir nustatyti jų užterštumo, pavojingumo aplinkai ir žmonių sveikatai laipsnį.

Remiamos veiklos:

galinčių būti užterštų teritorijų inventorizavimas;

užterštų teritorijų pavojingumo vertinimas;

ekogeologinių tyrimų vykdymas.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Aplinkos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

savivaldybės, kurių teritorijoje inventori­zuotos galinčios būti užterštos teritorijos

skaičius

39

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

teritorijos, kurioje inventori­zuotos galin­čios būti užterštos teritorijos, plotas

kv. kilo­metrai

39300

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

atlikti ekogeologiniai tyrimai

skaičius

150

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų)  

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

4250000

0

0

0

0

4250000

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Aplinkos ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-24

Susiję kvietimai