Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas VP3-2.1-SAM-03-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.1-SAM-03-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
7 233 047 €
Prašomas finansavimas:
7 908 330,05 €
Skirtas finansavimas:
7 899 027,46 €

Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – teikti geros kokybės ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – atnaujinti greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos automobilių parką, aprūpinti greitosios medicinos pagalbos automobilius sveikatos apsaugos ministro nustatyta medicinos įranga, moderniomis ryšio priemonėmis ir buvimo vietos nustatymo įranga, įdiegti juose su Bendrosios pagalbos centru suderintą techninę ir programinę įrangą.

Remiamos veiklos: greitąją medicinos pagalbą ir skubią konsultacinę sveikatos priežiūros pagalbą teikiančių įstaigų aprūpinimas automobiliais su šiuolaikine specialia medicinos įranga, moderniomis ryšio priemonėmis ir automobilių buvimo vietos nustatymo įranga.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Sveikatos apsaugos ministerija.

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Sveikatos apsaugos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pacientai, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas

skaičius

183244

veiksmų programos rodiklis

Produkto

paramą gavusios sveikatos priežiūros įstaigos

skaičius

43

veiksmų programos rodiklis

įgyvendinti projektai

skaičius

1

veiksmų programos rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

 (litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

23210000

4095882

0

0

0

27305882

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Parama bus skiriama greitosios medicinos pagalbos automobiliams įsigyti toms įstaigoms, kurios teikia greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos paslaugas ir kurioms nenumatyta lėšų greitosios medicinos pagalbos automobiliams įsigyti pagal VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“.


LR Sveikatos apsaugos ministerija. Informacija atnaujinta 2008-09-15

Susiję kvietimai