Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas VP3-2.1-SAM-04-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.1-SAM-04-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
49 184 400 €
Prašomas finansavimas:
45 915 128,88 €
Skirtas finansavimas:
49 145 071,36 €

Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas

2012 m. liepos 4 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – teikti geros kokybės ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo onkologinių ligų, pailginti vidutinę gyvenimo trukmę ir pagerinti jo kokybę – modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Remiamos veiklos:

investicijos į onkologinių susirgimų diagnostikos įrangą;

investicijos į onkologinių susirgimų gydymo įrangą;

investicijos į gydymo įstaigų, teikiančių onkologijos paslaugas, patalpų remontą (rekonstravimą).

Numatomos investicijos tiek į specializuotą onkologinę pagalbą teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, tiek į universitetų ir apskričių ligoninių infrastruktūrą. Investicijas numatoma skirti diagnostikos ir gydymo įrangai atnaujinti, patalpoms remontuoti ir (arba) rekonstruoti, taip pat visiškai izoliuotoms vienvietėms palatoms su laminarine oro tėkmės ventiliacija ir oro kondicionieriais veikiančiuose kaulų čiulpų transplantacijos centruose atnaujinti ir (arba) įrengti, aprūpinti joms reikiama medicinos ir laboratorine įranga.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Vilniaus, Kauno viešosios įstaigos – universitetų ligoninės, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licencijas teikti onkologijos paslaugas ir sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis.

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Sveikatos apsaugos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pacientai, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas

skaičius

59000

veiksmų programos rodiklis

Produkto

paramą gavusios sveikatos priežiūros įstaigos

skaičius

7

veiksmų programos rodiklis

įgyvendinti projektai

skaičius

7

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)  

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

132342547

23156722

0

0

0

155499269

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Sveikatos apsaugos ministerija. Informacija atnaujinta 2012-07-13

Susiję kvietimai