Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VP3-2.1-SAM-06-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.1-SAM-06-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
4 024 478 €
Prašomas finansavimas:
4 181 173,16 €
Skirtas finansavimas:
4 325 206,76 €

Psichiatrijos stacionaro modernizavimas

2012 m. liepos 4 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – teikti geros kokybės ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – modernizuoti ūmios psichiatrijos stacionariąją grandį pagal šiuolaikinius ES reikalavimus.

Remiamos veiklos:

stacionariosios psichiatrijos infrastruktūros modernizavimas – investavimas į 5 įstaigų, kuriose teikiama stacionari pagalba ūmių psichikos sutrikimų atvejais ir užtikrinami būtini žmogiškieji ištekliai, patalpų remontą (rekonstravimą) ir įrengimą, kad būtų sukurta saugi ir patogi pacientams ir personalui aplinka, kiemelių įrengimą, jų aprūpinimą šiuolaikinėmis specialios priežiūros priemonėmis, reikiama medicinos įranga;

teismo psichiatrijos paslaugų ir teismo psichiatrijos padalinių infrastruktūros tobulinimas – investavimas į teismo ekspertizės stacionaro modernizavimą, patalpų remontą ir gydymo sąlygų gerinimą.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę gyvendina stacionariosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios psichiatrijos skyrius ir sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, taip pat Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Sveikatos apsaugos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato pacientai, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas

skaičius

27000

veiksmų programos rodiklis
Produkto paramą gavusios sveikatos priežiūros įstaigos

skaičius

6

veiksmų programos rodiklis
įgyvendinti projektai

skaičius

6

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

 (litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

12764716

2170284

0

0

0

14935000

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Sveikatos apsaugos ministerija. Informacija atnaujinta 2012-07-13

Susiję kvietimai