Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos užtikrinimo infrastruktūros modernizavimas VP3-2.1-SAM-07-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.1-SAM-07-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
188 799 €
Prašomas finansavimas:
170 363,5 €
Skirtas finansavimas:
189 188,76 €

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos užtikrinimo infrastruktūros modernizavimas

2011 m. rugsėjo 21 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos užtikrinimo infrastruktūros modernizavimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – teikti geros kokybės ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sudaryti galimybę efektyviai vertinti psichikos sveikatos sistemos veiklą siekiant užtikrinti geros kokybės ir prieinamas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas pacientams.

Remiamos veiklos: įstaigos, vykdančios vertinimo ir stebėsenos veiklą, infrastruktūros atnaujinimas – investavimas į patalpų rekonstravimą (remontą), reikiamą (biuro, kompiuterinę, programinę ir kitą) įrangą, transporto, kuris užtikrintų galimybę vykti į įstaigas, teikiančias psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, atlikti vertinimo ir stebėsenos, įsigijimas.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Valstybinis psichikos sveikatos centras.

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Sveikatos apsaugos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato stebimos ir vertinamos sveikatos priežiūros įstaigos

skaičius

97

papildomas rodiklis
Produkto projektai (sveikatos apsauga)

skaičius

1

veiksmų programos rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

 (litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

555250

97985

0

0

0

653235

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Sveikatos apsaugos ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-18

Susiję kvietimai