Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas VP3-2.2-ŠMM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
25 037 651 €
Prašomas finansavimas:
25 037 650,6 €
Skirtas finansavimas:
25 037 650,6 €

Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas

2010 m. birželio 2 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 712 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

Priemonės aprašymas

        Priemonė „Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje – įgyvendinimo.

        Priemonės tikslas – modernizuoti bendrojo lavinimo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas, kurios turi IX–XII klasių mokinių ir gimnazijų technologinių skyrių, – atnaujinti technologijų, gamtos ir menų mokymo priemones ir įrangą (įskaitant organizacinę techniką), sukurti sąlygas mokiniams pasirinkti mokymosi kryptį, atitinkančią įvairius jų polinkius bei poreikius ir galimybes išlikti švietimo sistemoje, sudaryti jaunimo mokyklose tinkamą aplinką įvairiapusiam ugdymui – bendrojo ugdymo, ikiprofesinio mokymo, papildomojo ugdymo tikslams pasiekti, atsižvelgiant į tai, kad šiose mokyklose mokosi mokiniai, turintys mokymosi motyvacijos, socializacijos problemų.

        Remiamos veiklos:

technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymui ir ugdymui reikiamos įrangos ir organizacinės technikos įsigijimas;

jaunimo mokyklų mokytojų ir mokinių ugdymo(si) aplinkos atnaujinimas ir modernizavimas: baldų, įrangos ir (ar) kito tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingo     turto ir (ar) medžiagų įsigijimas.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendins Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.
(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija yra viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.
(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.
(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infra­struktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos)

skaičius

41500

veiksmų programos rodiklis

Produkto

projektai

skaičius

2

veiksmų programos rodiklis

bendrojo lavinimo mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos, kuriose atnaujinta technologijų ir (arba) menų, ir (arba) gamtos mokslų mokymo, ir (arba) organizacinės technikos bazė

skaičius

250

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programos plius, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331 (Žin., 2008, Nr. 7-257), įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

modernizuotos jaunimo mokyklos

skaičius

24

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programos plius įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 (į viršų) 

Priemonės finansavimo planas

 (litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų

lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

73482500

12967500

0

0

0

86450000

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Švietimo ir mokslo ministerija. Informacija atnaujinta 2010-06-22

Susiję kvietimai