Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas VP3-2.3-SADM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.3-SADM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
20 350 373 €
Prašomas finansavimas:
21 722 659,87 €
Skirtas finansavimas:
21 200 035,32 €

Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas

2010 m. gruodžio 29 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1856 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti geresnį profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos suderinamumą, pagerinti darbo jėgos kvalifikaciją ir paskatinti ekonomiškai neaktyvius gyventojus įsitraukti į darbo rinką – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – gerinti Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų teikiamų paslaugų darbdaviams, taip pat ieškantiesiems darbo ir siekiantiesiems profesinės karjeros kokybę, didinti jų įvairovę.

Remiamos veiklos: Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų techninės dokumentacijos rengimas, jų patalpų statyba, rekonstravimas, įrengimas.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

asmenys (ieškantys darbo, darbdaviai), kurie gavo tiesioginės naudos iš investicijų į teritorinių darbo biržų infrastruktūrą

skaičius

150879
(asmenų, pasinaudojusių finansavimą gavusių teritorinių darbo biržų paslaugomis)

veiksmų programos rodiklis

Produkto

pastatyti, rekonstruoti objektai ar objektai, kuriuose atnaujinta įranga

skaičius

13

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)  

Finansavimo planas

(litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

75004000

0

0

13588942

0

90592942

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Informacija atnaujinta 2011-02-02

Susiję kvietimai