Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra VP3-2.4-SADM-01-R

Viskas apie priemonę
VP3-2.4-SADM-01-R

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
48 212 278 €
Prašomas finansavimas:
51 122 465,58 €
Skirtas finansavimas:
48 011 433,97 €

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

2009 m. rugpjūčio 26 d. LRV nutarimo Nr. 969 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į visuomenę ir darbo rinką – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – gerinti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą: mažinti socialinių paslaugų infrastruktūros skirtumus savivaldybėse, dekoncentruoti ir decentralizuoti socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, didinti jų įvairovę, modernizuoti socialinių paslaugų įstaigų materialinę bazę, prisidėti prie asmenų, kuriems skirtos socialinės paslaugos, arba tokių asmenų šeimos narių sugrįžimo į darbo rinką.

Remiamos veiklos: nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros kūrimas arba modernizavimas (techninės dokumentacijos rengimas, statybos, rekonstravimo darbų vykdymas, įrangos įsigijimas).

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina šie juridiniai asmenys:

savivaldybių administracijos;

savivaldybių biudžetinės įstaigos;

viešosios įstaigos;

asociacijos;

religinės bendruomenės ar bendrijos;

labdaros ir paramos fondai.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas –regionų projektų planavimas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą

skaičius

36000

veiksmų programos rodiklis

naujos darbo vietos

skaičius

300

papildomas rodiklis, naudojamas struktūrinės paramos (SP) panaudojimo efektyvumui vertinti

vietos (paslaugų gavėjams)

skaičius

2000

papildomas rodiklis, naudo­ja­mas Socialinių paslaugų teikimo reformos koncepci­jos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutari­mu Nr. 171 (Žin., 2002, Nr. 15-564), įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir struktū­rinės paramos (SP) panaudo­jimo efektyvumui vertinti

Produkto

pastatyti, rekonstruoti objektai ar objektai, kuriuose atnaujinta įranga

skaičius

87

veiksmų programos rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

152970000

13497353

13497353

0

0

179964706

 

ES 2007–2013 metų struktūrinė parama tarp Lietuvos regionų paskirstyta proporcingai regionų gyventojų skaičiui ir tikslinių grupių asmenų skaičiui regionuose, vadovaujantis išlyginamuoju principu, pagal kurį įvertinta iki tol gauta ES struktūrinių fondų parama ir priklausomybės ligų regionuose aprėptis.

 

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus

(litais)

Regionai

2007 metai

2008
metai

2009 metai

2010 metai

2011
metai

2012 metai

2013 metai

Iš viso

Iš viso

0

76485000

0

76485000

0

0

0

152970000

Alytaus

0

3311800

0

3311801

0

0

0

6623601

Kauno

0

15755910

0

15755910

0

0

0

31511820

Klaipėdos

0

9315873

0

9315873

0

0

0

18631746

Marijampolės

0

4397888

0

497887

0

0

0

8795775

Panevėžio

0

6937189

0

6937190

0

0

0

13874379

Šiaulių

0

9545328

0

9545328

0

0

0

19090656

Tauragės

0

4313754

0

4313754

0

0

0

8627508

Telšių

0

3074697

0

3074697

0

0

0

6149394

Utenos

0

3388286

0

3388285

0

0

0

6776571

Vilniaus

0

16444275

0

16444275

0

0

0

32888550


ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus

(litais)

Regionai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

2014 metai

2015 metai

Iš viso

Iš viso

7648500

26769750

26769750

30594000

26769750

26769750

7648500

152970000

Alytaus

331181

1159130

1159130

1324720

1159130

1159130

331180

6623601

Kauno

1575589

5514569

5514569

6302364

5514569

5514569

1575591

31511820

Klaipėdos

931587

3260555

3260556

3726349

3260556

3260556

931587

18631746

Marijampolės

439789

1539261

1539261

1759155

1539260

1539260

439789

8795775

Panevėžio

693719

2428016

2428015

2774876

2428017

2428017

693719

13874379

Šiaulių

954533

3340865

3340865

3818131

3340864

3340865

954533

19090656

Tauragės

431375

1509814

1509814

1725502

1509814

1509814

431375

8627508

Telšių

307470

1076144

1076144

1229879

1076144

1076143

307470

6149394

Utenos

338829

1185900

1185900

1355314

1185900

1185900

338828

6776571

Vilniaus

1644428

5755496

5755496

6577710

5755496

5755496

1644428

32888550

 
(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos,patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, patvirtinančiu veiksmų programą „Sanglaudos skatinimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)6206, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis ES finansinėmis priemonėmis“.


LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Informacija atnaujinta 2009-09-17

Susiję kvietimai