Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra VP3-2.4-SADM-02-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.4-SADM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
27 411 683 €
Prašomas finansavimas:
27 409 781,29 €
Skirtas finansavimas:
28 390 520,06 €

Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra

2012 m. liepos 18 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į visuomenę ir darbo rinką – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – atkurti arba didinti neįgaliųjų darbingumą, profesinę kompetenciją ir pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje, padėti jiems integruotis į visuomenę, skatinti jų užimtumą ir lygias galimybes dalyvauti darbo rinkoje.

Remiamos veiklos:

neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtra (profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančių įstaigų steigimas ar plėtra: statyba, rekonstravimas, materialinės bazės kūrimas ar stiprinimas, aplinkos pritaikymas);

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių skyrių infrastruktūros plėtra;

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padalinių infrastruktūros plėtra;

gestų kalbos vertėjų centrų infrastruktūros plėtra;

techninės dokumentacijos, skirtos nurodytosioms veikloms, rengimas.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

apskričių viršininkų administracijos, biudžetinės ir viešosios įstaigos (parama neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūrai plėtoti);

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

gestų kalbos vertėjų centrai, apskričių viršininkų administracijos (parama gestų kalbos vertėjų centrų infrastruktūrai plėtoti).

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.
(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.
(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

neįgalieji, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į neįgaliesiems skirtos infrastruktūros plėtrą

skaičius

354000

veiksmų programos rodiklis

naujos darbo vietos

skaičius

120

papildomas rodiklis, naudojamas struktūrinės paramos (SP) panaudojimo efektyvumui vertinti

profesinės reabilitacijos vietos

skaičius

200

papildomas rodiklis, naudojamas Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007–2012 metų strategijos, patvirtintos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-157 (Žin., 2007, Nr. 65-2535), įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir struktūri­nės paramos (SP) panaudojimo efektyvumui vertinti

Produkto

pastatyti, rekonstruoti objektai ar objektai, kuriuose atnaujinta įranga

skaičius

27

veiksmų programos rodiklis

 (į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

80450000

14197059

0

0

0

94647059

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi. 


LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-26

Susiję kvietimai