Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra VP3-3.1-AM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-3.1-AM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
628 103 451 €
Prašomas finansavimas:
787 095 619,72 €
Skirtas finansavimas:
625 017 122,27 €

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra

2011 m. rugsėjo 21 d. LRV nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – renovuoti ir plėtoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą aglomeracijose pagal nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

Remiamos veiklos:

nuotekų valymo įrenginių renovavimas ir statyba;

nuotekų ir vandentiekio tinklų renovavimas ir plėtra;

dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas;

vandens gerinimo įrenginių rekonstravimas ir statyba.

Remiamų veiklų prioritetai:

nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas ar statyba aglomeracijose pagal įsipareigojimus ES (direktyvų reikalavimus);

nuotekų tinklų plėtra aglomeracijose pagal įsipareigojimus ES (direktyvų reikalavimus);

dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas;

vandentiekio tinklų plėtra tik lygiagrečiai su nuotekų surinkimo sistemų plėtra;

vandens gerinimo įrenginių rekonstravimas ar statyba;

vandentiekio tinklų plėtra atskirai nuo nuotekų surinkimo sistemų plėtros;

vandentiekio ar nuotekų surinkimo sistemų rekonstravimas.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

savivaldybių administracijos;

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės.
(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Aplinkos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

„Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato gyventojų, kurie naudojasi centralizuotomis nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugomis, dalies padidėjimas

procentinis punktas

8

veiksmų programos rodiklis
Produkto gyvenamosios vietovės, kuriose renovuota (pastatyta) vandens tiekimo ir (ar) nuotekų sistema

skaičius

300

veiksmų programos rodiklis
pastatyti dumblo apdorojimo įrenginiai

skaičius

20

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti
  gyventojai, prisijungę prie įrengtų naujų nuotekų surinkimo tinklų

skaičius

270000

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti“.

 (į viršų) 

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

 (litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais dis­ponuoja valsty­bė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

1867985803

219763036

128503000

0

65027400

2281279239

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Pareiškėjas – savivaldybės administracija arba vandens tiekimo įmonė. Iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau šiame skirsnyje vadinama – EŽŪFKP) remiami projektai, kurių pareiškėjas – ūkininkas arba juridinis asmuo, užsiimantis žemės ūkio veikla, savivaldybės, jų įmonės, kaimo bendruomenės, vietos veiklos grupės, nevyriausybinės organizacijos, kiti kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys. Didžiausia paramos projektui iš EŽŪFKP suma – iki 200 tūkst. eurų, o projektai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos, patvirtintos 2007 m. spalio 19 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)5076, patvirtinančiu Lietuvos Respublikos kaimo plėtros programą 2007–2013 metų programavimo laikotarpiu, numatomas priemones, priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ gali būti įgyvendinami tik nedidelėse kaimo vietovėse, kurios dydį nustatys Žemės ūkio ministerija.

Projektai turi būti įtraukti į Aplinkos ministerijos projektų, finansuojamų Sanglaudos fondo lėšomis, sąrašą.

 


LR Aplinkos ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-18

Susiję kvietimai