Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus VP3-3.4-ŪM-05-V

Viskas apie priemonę
VP3-3.4-ŪM-05-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
11 053 344 €
Prašomas finansavimas:
16 642 361,78 €
Skirtas finansavimas:
12 423 663,12 €

Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus

2011 m. lapkričio 23 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – mažinti pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas.

Remiamos veiklos: viešosios paskirties pastatų išorinių atitvarų remontas ir (arba) rekonstravimas, pastatų energetikos sistemų modernizavimas ir (arba) rekonstravimas – jų energetinių charakteristikų gerinimas (finansuojami projektai, atitinkantys Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ veiklų grupės „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas visuomeniniame sektoriuje“ administracinius reikalavimus, tinkamumo, naudos ir kokybės vertinimo kriterijus ir tinkami finansuoti pagal Gairių pareiškėjams (viešajam sektoriui), siekiant gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumentą, patvirtintų ūkio ministro 2004 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 4-222 (Žin., 2004, Nr. 101-3749), 95 punktą, tačiau nefinansuoti dėl lėšų stokos).

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina valstybės ar savivaldybės arba jų įstaigų įsteigti viešieji juridiniai asmenys (valstybės ar savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos) arba šių juridinių asmenų steigėjai, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos

GWh

8

veiksmų programos rodiklis

Produkto

energijos taupymo požiūriu atnau­jinta viešosios paskirties pastatų

skaičius

26

veiksmų programos rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

33480686

5454629

0

0

0

38935315

 (į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

(į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-24

Susiję kvietimai