Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programų kūrimas bei įgyvendinimas, specialistų mokymas VP1-1.2-SADM-03-K

Viskas apie priemonę
VP1-1.2-SADM-03-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
0 €
Prašomas finansavimas:
0 €
Skirtas finansavimas:
0 €

Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programų kūrimas bei įgyvendinimas, specialistų mokymas

2010 m. balandžio 7 d. LRV nutarimo Nr. 389 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas 

Priemonės aprašymas

Priemonė ,,Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programų kūrimas bei įgyvendinimas, specialistų mokymas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems įsitraukti į darbo rinką – parengti, išbandyti ir įvertinti novatoriškas ir efektyvias neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programas.

Remiamos veiklos:

novatoriškų neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programų, užtikrinančių profesinės reabilitacijos programą-ciklą (profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, profesinių gebėjimų atkūrimas ir (ar) naujų išugdymas, pagalba norintiesiems įsidarbinti), rengimas, išbandymas ir įvertinimas;

darbingumo lygio ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo srities specialistų kvalifikacijos tobulinimas ir mokymas.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės ar savivaldybių biudžetinės įstaigos;

viešosios įstaigos;

asociacijos.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje
(2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

įsidarbinusių neįgaliųjų dalis (iš visų baigusiųjų profesinės reabilitacijos programą praėjus 6 mėnesiams po projekto pabaigos)

procentai

40

veiksmų programos rodiklis

Produkto

neįgalieji, kurie dalyvavo naujose profesinės reabilitacijos programose

skaičius

1200

veiksmų programos rodiklis

neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programos, užtikrinančios profesi­nės reabilitacijos programą-ciklą

skaičius

300

veiksmų programos rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais) 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

8470000

1494706

0

0

0

9964706

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Informacija atnaujinta 2010-05-11

Susiję kvietimai