Inoklaster LT VP2-1.4-ŪM-01-K

Viskas apie priemonę
VP2-1.4-ŪM-01-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.1 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
3 526 549 €
Prašomas finansavimas:
15 783 491,58 €
Skirtas finansavimas:
3 591 624,03 €

Inoklaster LT

2013 m. kovo 6 d. LRV nutarimo Nr. 195 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas 

Priemonė „Inoklaster LT“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau šiame skirsnyje vadinama – MTTP) srityje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimą, didinti Lietuvos pramonės tarptautinį konkurencingumą.

Remiamos veiklos:

klasterio koordinatoriaus veikla, susijusi su:

tyrimų, kurių reikia klasteriui plėtoti, atlikimu;

klasterio rinkodaros, skirtos naujiems klasterio nariams pritraukti, organizavimu;

klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) infrastruktūros valdymas ar administravimu;

mokymo programų, seminarų ir konferencijų rengimu siekiant skatinti klasterio narius keistis žiniomis, patirtimi ir įgūdžiais, stiprinti klasterio vidinius ir išorinius bendradarbiavimo ryšius.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina viešosios įstaigos, asociacijos ir privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato nauji klasterio nariai

skaičius

43

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
  klasterio nariai, panaudoję savo versle projekto įgyvendinimo metu atliktus tyrimus ir informaciją, – iš visų įgyvendinant projektą gavusių tokią informaciją klasterio narių

procentai

5

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
  klasterio įmonių konsoliduotos apyvartos didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

procentai

30

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
  klasterio įmonių konsoliduotų MTTP veiklos išlaidų didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

procentai

15

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, strateginio konteksto rodikliui apskaičiuoti ir projekto kokybei užtikrinti
  klasterio įmonių konsoliduoto eksporto augimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

procentai

25

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
Produkto MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektai

skaičius

15

veiksmų programos rodiklis
  klasterio nariams skirtos rinkodaros veikla

skaičius

43

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
  klasterio plėtrai skirti rinkos tyrimai

skaičius

33

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
  klasterio narių dalijimosi patirtimi ir panašūs renginiai

skaičius

43

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

27786000

0

0

0

27786000

55572000

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

(į viršų) 


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2013-05-23

Susiję kvietimai