Inoklaster LT+ VP2-1.4-ŪM-02-K

Viskas apie priemonę
VP2-1.4-ŪM-02-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.1 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
18 929 793 €
Prašomas finansavimas:
122 241 701,95 €
Skirtas finansavimas:
18 929 792,51 €

Inoklaster LT+

2011 m. liepos 13 d. LRV nutarimo Nr. 788 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Inoklaster LT+“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau šiame skirsnyje vadinama – MTTP) srityje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimą, didinti jų tarptautinį konkurencingumą, sukuriant reikiamą infrastruktūrą žinių ir technologijų sklaidai užtikrinti.

Remiamos veiklos:

klasterio koordinatoriaus investicijos, susijusios su:

klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūra;

klasterio bendro naudojimo (atviros prieigos) MTTP infrastruktūra (laboratorijos, bandymų patalpos ir panašiai).

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina viešosios įstaigos, asociacijos ir privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato pritraukta privačių investicijų

mln. litų

160,3

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, pagrindiniam programos lygio rodikliui apskaičiuoti ir projekto kokybei užtikrinti
sukurtos tyrėjų ir pagalbinio personalo (Lietuvos profesijų klasifikatoriuje (LPK-2005) tyrėjai apibrėžti 2 pozicijoje, pagalbinis personalas – 3 pozicijoje) darbo vietos įsteigtuose tyrimų centruose

skaičius

20

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, strateginio konteksto rodikliui apskaičiuoti ir projekto kokybei užtikrinti
klasterio įmonių konsoliduotų MTTP veiklos išlaidų didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

procentai

15

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, strateginio konteksto rodikliui apskaičiuoti ir projekto kokybei užtikrinti
  MTTP centro paslaugomis pasinaudojusios per 3 metus po projekto įgyvendinimoįmonės (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

skaičius

25

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
mokymo centre vykdomos mokymo programos

skaičius

8

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­ni­mo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
mokymo centre tobulinę kvalifikaciją per 3 metus po projekto įgyvendinimoklasterio įmonių darbuotojai (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

skaičius

160

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
Produkto MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektai

skaičius

4

veiksmų programos rodiklis
sukurti ir veikiantys klasterių mokymo ir tyrimų centrai

skaičius

4

papildomas rodiklis, kuris tiesiogiai susijęs su veiksmų programos produkto rodikliu ir kurio reikia uždavinio ir priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
sukurti ir veikiantys klasterių MTTP infrastruktūros vienetai

 

5

papildomas rodiklis, kuris tiesiogiai susijęs su veiksmų programos produkto rodikliu ir kurio reikia uždavinio ir priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

160304000

0

0

0

160304000

320608000

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740, patvirtinančiu veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimu Nr.  K(2009)5970, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-10

Susiję kvietimai