Lyderis LT VP2-2.1-ŪM-01-K

Viskas apie priemonę
VP2-2.1-ŪM-01-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.2 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
95 107 373 €
Prašomas finansavimas:
374 287 046,82 €
Skirtas finansavimas:
97 005 337,56 €

Lyderis LT

2013 m. liepos 24 d. LRV nutarimo Nr. 709 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Lyderis LT“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – padidinti įmonių produktyvumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti įmonių investicijas, kuriomis didinamas jų darbo našumas ir eksportas ar pradedama naujų produktų gamyba.

Remiamos veiklos: įmonių (ne mažiau kaip 70 procentų lėšų skirti mažų ir vidutinių įmonių projektams finansuoti), išskyrus labai mažas įmones, investicijos į materialųjį, išskyrus pastatų ir kitų statinių įsigijimą, statybą, rekonstravimą, remontą, ir nematerialųjį turtą, susijusį su naujų gamybos technologinių linijų įsigijimu ir įdiegimu, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimu, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimu.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina privatieji juridiniai asmenys, išskyrus priskirtinus prie labai mažų įmonių, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pritraukta privačių investicijų

mln. litų

618,2

veiksmų programos rodiklis

į rinką pateikti naujų produktų pavyzdžiai

skaičius

150

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

paremta naujų įmonių (naujomis įmonėmis laikomos įmonės, įsteigtos ne seniau kaip prieš 2 metus iki paraiškos padavimo) projek­tų – iš visų gavusiųjų paramą

procentai

20

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

paremtų įmonių eksporto didėjimas (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

procentai

25

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, strateginio konteksto rodikliui apskaičiuoti ir projekto kokybei užtikrinti

apyvartos didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

procentai

15

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

 

darbo našumo didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

procentai

25

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, strateginio konteksto rodikliui apskaičiuoti ir projekto kokybei užtikrinti

Produkto

projektai, skirti verslo produktyvumui didinti, įskaitant mažų ir vidutinių įmonių projektus

skaičius

94

veiksmų programos rodiklis

įdiegtos patentuotos (licencijuotos) technologijos

skaičius

20

papildomas rodiklis, kuris tiesiogiai susijęs su veiksmų programos produkto rodikliu ir kurio reikia uždavinio ir priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

įdiegtos naujos ar modernizuotos technologinės linijos

skaičius

174

papildomas rodiklis, kuris tiesiogiai susijęs su veiksmų programos produkto rodikliu ir kurio reikia uždavinio ir priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­ty­bės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

294463726

37347284

0

0

385323400

717134410

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740, patvirtinančiu veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2013-10-02

Susiję kvietimai