Procesas LT VP2-2.1-ŪM-03-K

Viskas apie priemonę
VP2-2.1-ŪM-03-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.2 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
3 220 658 €
Prašomas finansavimas:
9 380 386,51 €
Skirtas finansavimas:
3 021 166,69 €

Procesas LT

2013 m. liepos 24 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 709 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Procesas LT“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – padidinti įmonių produktyvumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti mažas ir vidutines įmones diegti šiuolaikiškus vadybos metodus ir valdymo sistemas, tuo sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir eksportui didinti.

Remiamos veiklos: įmonių išorinių konsultavimo paslaugų, kurių reikia šiuolaikiškiems vadybos metodams ar valdymo sistemoms, išskyrus personalo valdymo sistemas, toje įmonėje diegti, įsigijimo išlaidos. Neremiamos investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina privatieji juridiniai asmenys, priskirtini prie mažų ir vidutinių įmonių, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir atitinkanatys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pritraukta privačių investicijų

mln. litų

4,6

veiksmų programos rodiklis

 

apmokyti dirbti įmonėje įdiegtais vadybos metodais ar su valdymo sistemomis darbuotojai (sertifikatų skaičius)

skaičius

150

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

 

paremtų įmonių eksporto didėjimas (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

procentai

10

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, strateginio konteksto rodikliui apskaičiuoti ir projekto kokybei užtikrinti

 

apyvartos didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

procentai

15

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

 

darbo našumo didėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

procentai

15

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, strateginio konteksto rodikliui apskaičiuoti ir projekto kokybei užtikrinti

Produkto

projektai, skirti verslo produktyvumui didinti, įskaitant mažų ir vidutinių įmonių projektus

skaičius

30

veiksmų programos rodiklis

 

įdiegti šiuolaikiški vadybos metodai

skaičius

50

papildomas rodiklis, kuris tiesiogiai susijęs su veiksmų programos produkto rodikliu ir kurio reikia uždavinio ir priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

 

sertifikuotos valdymo sistemos

skaičius

30

papildomas rodiklis, kuris tiesiogiai susijęs su veiksmų programos produkto rodikliu ir kurio reikia uždavinio ir priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

 

specializuotos įmonėms parengtos valdymo sistemų metodikos

skaičius

10

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti.

 

(į viršų)  

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­ty­bės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

11660135

0

0

0

13360135

25020270

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740, patvirtinančiu veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2013-10-02

Susiję kvietimai