Naujos galimybės VP2-2.1-ŪM-04-K

Viskas apie priemonę
VP2-2.1-ŪM-04-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.2 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
28 909 585 €
Prašomas finansavimas:
81 766 208,02 €
Skirtas finansavimas:
39 331 833,43 €

Naujos galimybės

2013 m. kovo 6 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 195 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Naujos galimybės“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – padidinti įmonių produktyvumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose.

Remiamos veiklos:

Įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

(į viršų)     

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina: privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.
(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pritraukta privačių investicijų

mln. litų

60

veiksmų programos rodiklis

 

paremtų įmonių eksporto didėjimas (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

procentai

30

 

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, strateginio konteksto rodikliui apskaičiuoti ir projekto kokybei užtikrinti

Produkto

projektai, skirti verslo produktyvumui didinti, įskaitant mažų ir vidutinių įmonių projektus

skaičius

250

veiksmų programos rodiklis

 

(į viršų)  

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

144000000

0

0

0

66000000

210000000

 (į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Projektai, finansuojami priemonės lėšomis, negali būti finansuojami ar iš dalies finansuojami VP2-2.2-ŪM-01-K priemonės „Asistentas-1“ ir VP2-2.2-ŪM-03-V priemonės „Asistentas-3“ lėšomis.


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2013-05-23

Susiję kvietimai