ASISTENTAS-2 VP2-2.2-ŪM-02-V

Viskas apie priemonę
VP2-2.2-ŪM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.2 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
22 313 683 €
Prašomas finansavimas:
31 567 057,72 €
Skirtas finansavimas:
22 247 838,51 €

ASISTENTAS-2

2013 m. liepos 24 d. LRV nutarimo Nr. 709 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Asistentas-2“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti naujų menų inkubatorių kūrimą ir plėtrą – sudaryti palankias sąlygas steigti smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau šiame skirsnyje vadinama – SVV) subjektus, juos plėsti, didinti jų gyvybingumą.

Remiamos veiklos:

investicijos į menų inkubatorių pastatų statybą, rekonstravimą ir įrengimą.

 

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina viešosios įstaigos, kurių nors vienas dalininkas yra valstybė ar savivaldybė, asociacijos, atitinkančios už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.


(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato pastatyti, rekonstruoti ir įrengti menų inkubatoriai

skaičius

12

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, strateginio konteksto rodikliui apskaičiuoti ir projekto kokybei užtikrinti
SVV subjektai, įsikūrę menų inkubatoriuje per 3 metus po projekto įgyvendinimo (rodiklio reikia paramos veiksmingumui ir poveikiui vidutiniu laikotarpiu stebėti, todėl jis nacionalinio lygmens; informacija bus renkama iš projektų vykdytojų)

skaičius

130

papildomas rodiklis, kuris tiesiogiai susijęs su veiksmų programos rezultato rodikliu ir kurio reikia uždavinio ir priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
Produkto verslo aplinkos gerinimo projektai

skaičius

12

veiksmų programos rodiklis
ES struktūrinės paramos lėšomis paremtų menų inkubatorių pastatų plotas

kv. metrai

18000

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

 (į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

76169984

0

3000000

0

1008946

80178930

 (į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740, patvirtinančiu veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)5970, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.

 (į viršų) 


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2013-10-02

Susiję kvietimai