ASISTENTAS-3 VP2-2.2-ŪM-03-V

Viskas apie priemonę
VP2-2.2-ŪM-03-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.2 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
36 170 139 €
Prašomas finansavimas:
36 110 456,76 €
Skirtas finansavimas:
36 272 627,61 €

ASISTENTAS-3

2013 m. kovo 6 d. LRV nutarimo Nr. 195 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Asistentas-3“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas didinti šalies įmonių gyvybingumą, tarptautinį konkurencingumą, skatinti verslumą, pritraukti į Lietuvą geros kokybės užsienio investicijų, kurti ilgalaikį ir nuoseklų Lietuvos – palankios verslui ir investicijoms valstybės – ekonominį įvaizdį.

Remiama veikla – viešosios paslaugos verslui ir kita susijusi veikla, skirta:

visuomenės verslumui didinti, naujų verslų steigimui skatinti;

smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai skatinti, konkurencingumui didinti;

užsienio prekybai ir eksportui, taip pat verslo internacionalizavimui skatinti;

geros kokybės tiesioginėms užsienio investicijoms pritraukti ir vietos investicijoms skatinti;

Lietuvos ekonominiam įvaizdžiui kurti ir žinomumui didinti.

 

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjai – viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“, viešoji įstaiga „Versli Lietuva“;

partneriai – viešieji juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

 

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

 

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.


(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

įvertinti šakų (pošakių) konkurencingumo didinimo veiksmų planai

skaičius

12

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

  konsultuotų įmonių eksporto ir (arba) darbo našumo padidėjimas

procentiniai punktai

10

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
  Lietuvos žinomumo padidėjimas

procentai

10

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
  įkurtos naujos įmonės

skaičius

100

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
  įmonės, pradėjusios eksportuoti produkciją ir (arba) išplėtusios eksportą į naujas rinkas

skaičius

280

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
  sukurtos darbo vietos

skaičius

1500

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, strateginio konteksto rodikliui apskaičiuoti ir projekto kokybei užtikrinti
Produkto verslo aplinkos gerinimo projektai

skaičius

15

veiksmų programos rodiklis
atliktos šakų (pošakių) konkurencingumo vertinimo studijos, Lietuvos ir užsienio rinkų ir (arba) sektorių sąlygų palyginimai

skaičius

112

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
įgyvendintos rinkodaros priemonės

skaičius

1560

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
konsultuoti verslo plėtros klausimais verslo subjektai

skaičius

4000

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti“.

 

 (į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­ty­bės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

122381894

0

0

0

0

122381894

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Projektai, finansuojami priemonės lėšomis, negali būti finansuojami ar iš dalies finansuojami VP2-2.1-ŪM-04-K priemonės „Naujos galimybės“ ir VP2-2.2-ŪM-01-K priemonės „Asistentas-1“ lėšomis.


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2013-05-23

Susiję kvietimai