Garantijų fondas VP2-2.3-ŪM-03-V

Viskas apie priemonę
VP2-2.3-ŪM-03-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.2 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
37 360 982 €
Prašomas finansavimas:
37 360 982,39 €
Skirtas finansavimas:
37 360 982,39 €

Garantijų fondas

2011 m. liepos 13 d. LRV nutarimo Nr. 788 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Garantijų fondas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – pagerinti SVV subjektų (toliau šiame skirsnyje vadinama – SVV subjektas) priėjimą prie finansavimo šaltinių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – gerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių, mažinti finansų įstaigų reikalaujamo užstato ar pradinių įnašų finansinę naštą SVV subjektams – iš finansų įstaigų pritraukti (gauti) finansavimą, kurio reikia verslui pradėti ar plėtoti, skatinti įmonių verslo steigimąsi ir veikiančių SVV subjektų produktyvumo didėjimą.

Remiama veikla – finansų inžinerijos priemonės – garantijų fondo – įgyvendinimas (prisiimant dalį garantijų išmokų rizikos dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtos garantijų institucijos suteiktų garantijų finansų įstaigoms už SVV subjektų įsipareigojimų vykdymą).

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Veiklas pagal priemonę įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta garantijų institucija – finansų inžinerijos priemonės valdytojas, atrinktas vadovaujantis Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis finansų ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1K-334 (Žin., 2008, Nr. 125-4765).

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija kartu su finansų inžinerijos priemonės valdytoju.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas - finansų inžinerija.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato finansų inžinerijos priemonėmis pritrauktos privačios investicijos (pagal priemonę privačios investicijos suprantamos kaip finansų įstaigų finansavimas, suteiktas SVV subjektui)

mln. litų

1000

veiksmų programos rodiklis
Produkto finansų inžinerijos priemonėmis paremti SVV subjektai

skaičius

1300

veiksmų programos rodiklis

 

 (į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

129000000

0

0

0

0

129000000

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740, patvirtinančiu veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)5970, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-10

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos