INVEST LT VP2-2.4-ŪM-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-2.4-ŪM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.2 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
49 609 566 €
Prašomas finansavimas:
58 747 045,24 €
Skirtas finansavimas:
48 271 871,06 €

INVEST LT

2013 m. liepos 24 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 709 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Invest LT“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – pritaikyti viešąsias teritorijas investicijoms pritraukti – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sukurti ir (ar) išplėtoti pramoninių parkų infrastruktūrą, tuo sudaryti sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų.

Remiamos veiklos:

investicijos į kuriamo ar plėtojamo pramoninio parko inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas (taip pat į jų nutiesimą iki pramoninio parko teritorijos ar pavienių pramoninio parko sklypų);

pramoninio parko rinkodaros ir šalies verslo sąlygų įvaizdžio gerinimo veiklos, papildančios investicinį projektą.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

- pareiškėjai: valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, kiti juridiniai asmenys, kuriems valstybė ar savivaldybė gali tiesiogiai ar netiesiogiai per kitus ūkio subjektus daryti lemiamą įtaką ir kurių planuojamas įgyvendinti projektas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas;
- kiti juridiniai asmenys, kuriems suteikta teisė ir pareiga valstybei arba savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ar teritorijoje, susidedančioje iš keleto tokių žemės sklypų, sukurti, išplėtoti ir valdyti pramoninį parką, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas;
- partneriai: valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, atitinkančios už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pritrauktos privačios investicijos

mln. litų

497,2

veiksmų programos rodiklis

pritraukti investuotojai

skaičius

80

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

Produkto

investicijoms parengtų viešųjų teritorijų plotas

hektarai

400

veiksmų programos rodiklis

paremti pramoniniai parkai

skaičius

7

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

132380459

40001981

0

0

0

172382440

 (į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-10-02

Susiję kvietimai