Intelektualios valdymo sistemos VP2-3.1-IVPK-03-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-03-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.3 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
30 989 342 €
Prašomas finansavimas:
40 282 033,73 €
Skirtas finansavimas:
33 614 967,63 €

Intelektualios valdymo sistemos

2010 m. gruodžio 1 d. LRV nutarimo Nr. 1710 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė ,,Intelektualios valdymo sistemos“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – taikant naujausias informacines technologijas (toliau šiame skirsnyje vadinama – IT), geografines informacijos sistemas (GIS), globalinės padėties nustatymo (GPS) sistemas ir kitas naujausias technologijas, kurti ir plėtoti intelektualias valdymo sistemas – transporto (eismo valdymo, keleivių informavimo, navigacijos), civilinės saugos (greitojo reagavimo tarnybų, saugumo užtikrinimo, ekstremalių situacijų valdymo), geodezijos (horizontalaus ir vertikalaus pagrindo valdymo), inžinerinių komunikacijų ir aplinkos (aplinkos stebėsenos, teritorijų planavimo, aplinkos kokybės valdymo).

Remiama veikla – veiksmai, susiję su IT projektų, kurie kuria elektronines paslaugas gyventojams ar verslui arba verslo infrastruktūrą, sudarančią visiems verslo subjektams vienodas galimybes ja naudotis, įgyvendinimu.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės biudžetinės įstaigos;

valstybės įmonės;

akcinės bendrovės, kurių 100 procentų akcijų priklauso valstybei.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakingas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR susisiekimo ministerijos.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalies padidėjimas (palyginti su 2005 metų rodikliu)

procentiniai punktai

40

veiksmų programos rodiklis

sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų dalis iš visų atitinkamų paslaugų vartotojų po 2 metų nuo elektroninių paslaugų sukūrimo

procentai

30

papildomas rodiklis

sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias paslaugas, dalis po 2 metų nuo elektroninių paslaugų sukūrimo

procentai

70

papildomas rodiklis

Produkto

paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos (pagal priemonę bus skaičiuojamos paremtos elektroninės valdžios paslaugos transporto, civilinės saugos, geodezijos, inžinerinių komunikacijų ir aplinkos srityse)

skaičius

10

veiksmų programos rodiklis

 (į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

90950000

16050000

0

0

0

107000000

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Susisiekimo ministerijos. Informacija atnaujinta 2011-02-15

Susiję kvietimai