Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai VP2-3.2-IVPK-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.2-IVPK-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.3 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
60 264 671 €
Prašomas finansavimas:
50 841 926,55 €
Skirtas finansavimas:
60 264 670,46 €

Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai

2011 m. liepos 13 d. LRV nutarimo Nr. 788 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – sukurti tolygią ir saugią elektroninių tinklų infrastruktūrą šalyje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sukurti elektroninių ryšių tinklų infrastruktūrą, kuri leistų šalies gyventojams, viešojo administravimo institucijoms ir įstaigoms, verslo įmonėms už prieinamą kainą naudotis plačiajuosčiu interneto ryšiu, tuo sudaryti palankias sąlygas mažinti skaitmeninę atskirtį šalyje.

Remiama veikla – plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra tik kaimo vietovėse, kuriose šiame sektoriuje nėra komercinių iniciatyvų, laikantis atviros prieigos ir technologinio neutralumo principų.

Projektas „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ yra įgyvendinamas pagal Europos Komisijos 2009 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. K(2009)5808 „Valstybės pagalba N 183/2009 – Lietuva / Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo plėtra“ patvirtintą valstybės pagalbos schemą. Patvirtintą valstybės pagalbos schemą galite rasti čia: http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2009/n183-09.pdf

2012 m. gegužės 16 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2012)3307 „Valstybės pagalba SA.34166 (2012/N) – Lietuva / Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo plėtra – Pakeitimas“ patvirtintas projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo plėtra“ valstybės pagalbos schemos pakeitimas, išplečiant vietovių,  kuriose projekto metu statomos plačiajuosčio interneto ryšio linijos, skaičių ir padidinant šioms veiklos skiriamas lėšas. Patvirtintą valstybės pagalbos schemos pakeitimą galite rasti čia: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/243182/243182_1335422_69_1.pdf

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektą pagal priemonę įgyvendina:

viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“;

Susisiekimo ministerija.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakingas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

gyventojų, turinčių galimybę tapti plačiajuosčio tinklo paslaugų vartotojais, dalies padidėjimas (palyginti su 2005 metų rodikliu)

procentai

23

veiksmų programos rodiklis

Produkto

miesteliai ir kaimai, prijungti prie sukurto plačiajuosčio tinklo

skaičius

770

veiksmų programos rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

177565795

31335140

0

0

0

208900935

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Susisiekimo ministerijos. Informacija atnaujinta 2013-05-13

Susiję kvietimai