Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra VP2-4.1-ŪM-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-4.1-ŪM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.4 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
29 865 167 €
Prašomas finansavimas:
40 612 843,82 €
Skirtas finansavimas:
29 708 420,62 €

Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra

2012 m. rugsėjo 19 d. LRV nutarimo Nr. 788 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracijai į ES bendrąsias elektros ir dujų vidaus rinkas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – modernizuoti elektros perdavimo sistemą, siekiant didinti elektros tiekimo patikimumą integruojantis į ES bendrąją elektros rinką.

Remiamos veiklos:

elektros perdavimo linijų tiesimas;

transformatorių pastočių ir skirstyklų modernizavimas;

transformatorių pastočių ir skirstyklų statyba;

orinių elektros linijų keitimas kabelinėmis.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys elektros perdavimo tinklus ir atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

elektros vartotojai, kuriems elektros energija tiekiama patikimiau

skaičius

200000

papildomas rodiklis, kurio įgyvendinimas sudarys sąlygas pasiekti strateginio konteksto rodiklius

Produkto

naujai įrengtos ir (arba) modernizuotos transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos

skaičius

7

papildomas rodiklis, padėsiantis nustatyti, ar pasiektas strateginio konteksto rodiklis. Informacija bus renkama iš projektų ataskaitų

naujai nutiestų elektros perdavimo linijų ilgis

kilometrai

90

papildomas rodiklis, padėsiantis nustatyti, ar pasiektas strateginio konteksto rodiklis. Informacija bus renkama iš projektų ataskaitų

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

118602160

0

0

0

177903240

296505400

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-25

Susiję kvietimai