Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra VP2-4.2-ŪM-01-K

Viskas apie priemonę
VP2-4.2-ŪM-01-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.4 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
17 862 126 €
Prašomas finansavimas:
29 294 696,48 €
Skirtas finansavimas:
18 620 094,61 €

Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra

2012 m. rugsėjo 19 d. LRV nutarimo Nr. 788 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – modernizuoti elektros skirstymo sistemą, siekiant didinti elektros skirstymo patikimumą.

Remiamos veiklos:

elektros skirstymo linijų, transformatorių pastočių ir skirstyklų statyba;

transformatorių pastočių ir skirstyklų modernizavimas;

orinių elektros linijų keitimas kabelinėmis; 

automatizuotų valdymo, duomenų rinkimo ir perdavimo, energijos apskaitos sistemų diegimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato elektros vartotojai, kuriems elektros energija tiekiama patikimiau

skaičius

900000

papildomas rodiklis, padėsiantis nustatyti, ar pasiektas strateginio konteksto rodiklis. Informacija bus renkama iš projektų ataskaitų
Produkto įrengtos naujos ir (arba) modernizuotos transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos

skaičius

20

papildomas rodiklis, padėsiantis nustatyti, ar pasiektas strateginio konteksto rodiklis. Informacija bus renkama iš projektų ataskaitų
nutiestų naujų elektros linijų ilgis

kilometrai

50

papildomas rodiklis, padėsiantis nustatyti, ar pasiektas strateginio konteksto rodiklis. Informacija bus renkama iš projektų ataskaitų

(į viršų)

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

66704920

0

0

0

100057380

166762300

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-25

Susiję kvietimai