Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra VP2-4.2-ŪM-02-K

Viskas apie priemonę
VP2-4.2-ŪM-02-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.4 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
65 087 621 €
Prašomas finansavimas:
87 351 630,17 €
Skirtas finansavimas:
65 359 038,4 €

Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra

2013 m. liepos 24 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 709 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – modernizuoti šilumos tiekimo sistemą, siekiant didinti šilumos tiekimo patikimumą ir kokybę.

Remiamos veiklos:

susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas naujais diegiant naujausias technologijas;

naujų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų statyba.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys centralizuoto šilumos teikimo tinklus ir atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir pagerėjo tiekimo kokybė

skaičius

771000

veiksmų programos rodiklis

Produkto

modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai

kilometrai (sutartinių 100 milimetrų skersmens viengubų vamzdžių)

771

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

200978902

0

0

0

200978902

401957804

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2013-10-02

Susiję kvietimai