Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas VP2-4.5-SM-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-4.5-SM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.4 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
8 637 704 €
Prašomas finansavimas:
14 331 521,1 €
Skirtas finansavimas:
8 440 980,53 €

Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas

2011 m. liepos 13 d. LRV nutarimo Nr. 788 redacija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – modernizuoti regioninę vandens transporto infrastruktūrą, skatinti komercinę, jūrinio turizmo ir pramoginę laivybą.

Remiamos veiklos:

vietinės ir regioninės laivybos infrastruktūros plėtra;

keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas;

laivybos vidaus vandenų keliais gerinimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija;

valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Susisiekimo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato aptarnauta laivų vidutiniškai per metus

skaičius

3000

veiksmų programos rodiklis
sumažėjusi nešmenų valymo apimtis vandens kelyje E41

tūkst. kub. metrų

20

papildomas rodiklis
Produkto pastatytos ir rekonstruotos prieplaukos

vienetai

2

veiksmų programos rodiklis
vidaus vandens kelio E41 sureguliavimas bunomis

kilometrai

20

papildomas rodiklis
parengti techniniai projektai

skaičius

5

papildomas rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

39270000

3529412

0

0

3400588

46200000

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740, patvirtinančiu veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.


LR Susisiekimo ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-14

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos